Διαχείριση υδατικού ισοζυγίου Ν. Ηλείας με τη χρήση GIS

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Water balance management of prefecture of Ilia with GIS map info
Διαχείριση υδατικού ισοζυγίου Ν. Ηλείας με τη χρήση GIS

Αναγνωστοπούλου, Αλεξάνδρα Γεωργίου

The thesis submitted was elaborated as part of the postgraduate programm in“Environmental Protection and Sustainable Development" provided by the CivilEngineering Department of A.U.Th. under the supervision of Prof. Dimitrios Tolikas.Subject of the current thesis was to record the hydrologic data regarding thePrefecture of Ilia. The hydrologic data acquired were digitized and processed with a G.I.S.application software in order to create the information layers of a base map that wouldprovide conclusions regarding the water balance of the prefecture.The thesis consists of the following three parts. The first part presents the historic,cultural, geographic and geomorphologic data available of the Municipalities and thePrefecture of Ilia. The second part lists the data acquired regarding the watering, sewageand irrigation systems and the water consumption of the Municipalities and theircommunities. The spatial and non spatial data of the previous parts form the layers of thethematic maps in the third part that provide conclusions regarding the water balance of theprefecture of Ilia.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματοςμεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» τηςΣχολής Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης υπό τηνεπίβλεψη του Καθηγητή κ.Δημήτρη Τολίκα.Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η καταγραφή των υδρολογικών στοιχείων τουΝομού Ηλείας, η επεξεργασία τους με τη χρήση ενός προγράμματος ΓεωγραφικούΣυστήματος Πληροφοριών (MapInfo), η γεωγραφική τους απεικόνιση σε θεματικούς χάρτεςκαι η εξαγωγή συμπερασμάτων για το υδατικό ισοζύγιο της υπό εξέτασης περιοχής.Η συγκεκριμένη διπλωματική αποτελείται από τρεις ενότητες, στη πρώτη ενότηταγίνεται μια αναφορά στα ιστορικά, πολιτιστικά, γεωγραφικά και γεωμορφολογικά στοιχεία τουΝομού Ηλείας και των Δήμων του.Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται πληροφορίες για την ύδρευση, αποχέτευσηάρδευση και κατανάλωση των δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων του Νομού.Και τέλος στη τρίτη ενότητα έχουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σεθεματικούς χάρτες καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση υδατικών πόρων
Water resources management
Νομός Ηλείας
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών-Mapinfo
Υδατικό ισοζύγιο
Water balance
GIS Mapinfo
Prefecture of Ilia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)