Στρατηγικός σχεδιασμός της Εγνατίας Οδού Α. Ε, για την περίοδο 2007-2011

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Strategic planning of Egnatia Odos S.A. for the period 2007-2011
Στρατηγικός σχεδιασμός της Εγνατίας Οδού Α. Ε, για την περίοδο 2007-2011

Σαριδάκη, Κυριακή Εμμανουήλ

The thesis is about the Strategic Planning for Egnatia Odos for the period 2007 - 2011. I present a thorough analysis of the sector of public infrastructure for transportation in Europe, the framework and planning for the funding and development of public infrastructure and the large scale highway infrastructure projects in Europe (with emphasis in SE Europe) and in Greece. The strategy development follows, starting with the vision and mission of Egnatia SA and the strategic targets for the period 2007-2011. The SWOT analysis and the external environment (PEST) are followed by the Porter model and the strategic group analysis for the sector of public infrastructure. I conclude with the development of the 3 distinct strategic options for Egnatia SA, the preferred method for development and their critical success factors, the basic financial projections and budget at the company level and the organisational structure that will support the achievement of the goals.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο Στρατηγικός σχεδιασμός της Εγνατίας Οδού ΑΕ για την περίοδο 2007 - 2011.Περιγράφεται ο τομέας των υποδομών των μεταφορών στην Ευρώπη, τα προγράμματα ανάπτυξης και χρηματοδότησης υποδομών και τα έργα οδοποιίας κλίμακας στην Ευρώπη (με έμφαση στο ΝΑ τμήμα) και στην Ελλάδα. Αναπτύσσεται και τεκμηριώνεται η στρατηγική ξεκινώντας από το όραμα και την αποστολή της ΕΟ ΑΕ, τους στρατηγικούς στόχους ως το 2011. Γίνεται η εξωτερική ακτινογράφηση, η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και η ανάλυση SWOT. Συνεχίζουμε με τις στρατηγικές ωθήσεις, το μοντέλο Porter και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τέλος παρουσιάζεται η ανάπτυξη των στρατηγικών επιλογών (ΠΕΔ) και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για καθεμία. Η εργασία κλείνει με τα οικονομικά στοιχεία και τον προϋπολογισμό σε εταιρικό επίπεδο με ποσοτικούς στόχους για τα βασικά μεγέθη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

TEN-T
Phare
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
ΕΣΟΑΒ (Ελληνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων)
ΣΔΙΤ
Ταμείο Συνοχής
BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank)
Αναπτυξιακά προγράμματα υποδομών
Στρατηγικός σχεδιασμός
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
SWOT
EIB(European Investment Bank)
Οδικός Δακτύλιος Ευξείνου Πόντου (Black Sea Ring Highway)
Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Large Infrastructure Projects
TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment)
Εγνατία οδός Α.Ε.
ISPA (Instrument for Structural policies for Pre-Accession)
ΟΑΛΑΑ
Χρηματοδότηση έργων οδοποιίας κλίμακας στην Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)