Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία, στην οποία η ανώνυμη εταιρία διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The undertaking, the acquisition or the occupancy of shares of an societe anonymous company or an another societe anonymous company or from a limited liability company or from a limited partnership by stocks company, in which the societe anonymous company holds directly or indirectly the majority of the rights of votes, or in whichif can exert directly or indirectly dominant influence
Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία, στην οποία η ανώνυμη εταιρία διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή

Πιλιτσίδου, Αικατερίνη Ευθυμίου

This post doctoral dissertation deals with the regulation of provision 17&2 l.2190/20. The ratio of this legitimation, the arena of the law enforcement, the analysis of the conditions that must concur and the consequences that are brought about by the regulation are being examined, to reach the conclusion of the proportional implenentation of the provisions 15b and 16 l.2190/20.
Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι η ρύθμιση του άρθρου 17$2 Ν.2190/20, δηλαδή η ανάληψη, απόκτηση ή η κατοχή μετοχών της μητρικής ανώνυμης εταιρίας από μια άλλη εξαρτημένη από αυτήν καφαλαιουχική εταιρία. Ο δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής, το πεδίο εφαρμογής της, η ανάλυση των προυποθεσεων που θα πρέπει να συντρέξουν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η σχέση εξάρτησης μεταξύ μητρικής ανώνυμης εταιρίας, εξετάζονται στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας. Στη συνέχεια αναλύονται οι συνέπειες που επιφέρει η ρύθμιση του άρθρου 17$2, σε συνάρτηση, τόσο με το κοινοτικό δίκαιο-και συγκεκριμένα με την οδηγία 92/101/ΕΟΚ, όσο και με το προισχύσαν δίκαιο, πριν από τη θέσπιση του Ν.3604/2007. Οι συνέπειες αυτές ισοδυναμούν με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων (των άρθρων) 15β και 16 του Ν.2190/20.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θυγατρική εταιρία
Subsidiary company
Κατοχή
Μετοχή
Occupacy
Απόκτηση
Undertaking
Acquisition
Share
Ανάληψη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)