Καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης: αποτελέσματα μιας κειμενοκεντρικής προσέγγισης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Cultivation of narrative capacity of pupils in classroom context
Καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης: αποτελέσματα μιας κειμενοκεντρικής προσέγγισης

Σκούρα, Θεοδώρα Ιωάννη

This research presents an alternative model of description of communication between participants in classroom Contexts focusing on learning of genre of narrative. It suggests that attention should be directed to teaching and learning as two locally. Constructed discursive processes whose parameters are dynamically defined and reshaped by children and teachers as they interact in specific classroom Contexts. This research was conducted by the teacher of the specific classroom (second grade) and illustrates some conclusion which show that literacy is co-constructed within classroom Contexts. The conclusions were extracted by focusing on the multileveled analysis of communicative interactions between participants and on the analysis of the written texts of children.
Στην έρευνα αυτή με επίκεντρο τη μάθηση του γραπτού λόγου (αφηγηματικό είδος λόγου) παρουσιάζεται ένα εναλλακτικό μοντέλο περιγραφής της επικοινωνίας που ασκείται στη σχολική τάξη δίνοντας μια νέα διάσταση στη διδασκαλία-μάθηση καθώς επικεντρώνεται στις επικοινωνιακές διαδικασίες/αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων φωτίζοντας τη σταδιακή συνεργασιακή οικοδόμηση της γνώσης μέσα στο πλαίσιο της τάξης. Η έρευνα διεξήχθη από τη δασκάλα της τάξης (Β' Δημοτικού) και παρουσιάζει συμπεράσματα που προκύπτουν αφενός από την πολυεπίπεδη ανάλυση των προφορικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ δασκάλας-παιδιών σχετικά με τους επικοινωνιακούς τους ρόλους και πως αυτό επηρεάζει το συμμερισμό της εξουσίας στην τάξη και αφετέρου από την ανάλυση των γραπτών τους (οικειοποίηση του υπερδομικού σχήματος της αφήγησης σε ποσοστό 73%)

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συνοικοδόμηση
Κειμενικός είδος (αφήγηση)
Co-construction
Interaction
Γραφή ως κοινωνικοπολιτισμική πρακτική
Genre (narrative)
Αλληλεπίδραση δασκάλου/μαθητών
Writing as sociocultural practice

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)