Επανατοποθέτηση πόλων συστημάτων στο χώρο των καταστάσεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Pole assignment methods via stae feedback
Επανατοποθέτηση πόλων συστημάτων στο χώρο των καταστάσεων

Παπαδοπούλου, Χαρίκλεια Θεοδώρου

Η ανάδραση είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός που εμφανίζεται στη φύση σε αρκετές φυσικές διαδικασίες. Επίσης, είναι συχνή σε βιομηχανικά συστήματα και είναι ουσιώδης στον αυτόματο έλεγχο δυναμικών συστημάτων με αβεβαιότητα τόσο στην περιγραφή του μοντέλου τους καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον. Όταν χρησιμοποιείται η ανάδραση στα γραμμικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου, οι πραγματικές τιμές των μεταβλητών του συστήματος παρατηρούνται, εκτιμώνται και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του συστήματος. Ως εκ τούτου η διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω των νόμων ελέγχου στηρίζεται, όχι μόνο στις προβλέψεις για τη συμπεριφορά του συστήματος, όπως αυτές προκύπτουν από ένα μοντέλο (σύστημα ανοικτού βρόγχου), αλλά και από τις πληροφορίες για την αληθινή συμπεριφορά του (σύστημα κλειστού βρόγχου ανάδρασης κατάστασης). Προκειμένου, λοιπόν να αλλάξουμε την δυναμική απόκριση ενός γραμμικού συστήματος, η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η επανατοποθέτηση πόλων, είτε μέσω ανάδρασης κατάστασης, είτε μέσω ανάδρασης εξόδου. Στην παρούσα μελέτη θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε κάποιες γενικές μεθόδους επανατοποθέτησης πόλων, μέσω ανάδρασης κατάστασης, τόσο για συστήματα μίας εισόδου, όσο και για συστήματα πολλών εισόδων.
Feedback is a fundamental mechanism arising in nature and is present in many natural processes. Feedback is also common in manufactured systems and is essential in automatic control of dynamic processes with uncertainties in their model descriptions and their interactions with the environment. When feedback is used, the actual values of the system variables are sensed, fed back and used to control the system. Therefore a control law decision process is based not only on predictions about the system behavior derived from a process model(open-loop control system), but also on information about the actual behavior(closed- loop feedback control system). In order to change the dynamic response of a linear system, the most usual technique is pole assignment by means of state feedback or output feedback. We will try to describe some of those pole assignment methods via state feedback, for single input systems and also for multi-input systems.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Canonical Form
Κανονική μορφή
Επανατοποθέτηση πόλων
Ελεγξιμότητα
Ανάδραση κατάστασης
Επιθυμητές ιδιοτιμές
Desired Eigenvalues
Controllability
Pole Assignment Problem State Feedback

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)