Η ανάπτυξη της θεωρίας ελέγχου και του αυτοματισμού στα τελευταία 2000 χρόνια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The evolution of control theory during the latest 2000 years
Η ανάπτυξη της θεωρίας ελέγχου και του αυτοματισμού στα τελευταία 2000 χρόνια

Αδαμίδου, Μαρία Νικολάου

The first machines produced by man were automata, by means of which he attempted to simulate nature. Τhe role of automata in progress of technology is of great importance. This work will begin with an explanation of significances that will be used as feedback, open and closed loops. In the first part of work we will deal with automata from the Ancient Ages to Renaissance.The first people who involved with automata were Ctesibius, Philon and Heron in the Ancient Ages. Their writings, by that somebodies were saved and somebody not, have been preserved of Arabs and Byzantines and translated. Afterwards the inventions of Egyptians and Chinese followed.In the second part we will see how the theory became action and ideas was applied in mechanic inventions until 1800A.D. The first feedback control system which was invented in modern times Europe is the thermostatic furnace of Cornelis Drebbel. An automatic furnace used as an incubator with the help of thermostat. Then it was Ivan Polzunov with a float valve regulator and Dennis Papin with a pressure regulator. These regulators were used in steam engines. Then we will see is the function of feedback to fantails from Edmund Lee and to the pendulum of Abraham Luis Breguet. Finally we have a significant discovery in the history of control. The centrifugal governor for the regulation of the speed in a twisted steam engine from James Watt. Then will become a report in the Modern Ages and it will finish with some conclusions and comments.
Οι πρώτες μηχανές που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο ήταν τα αυτόματα. Με την βοήθεια τους ο άνθρωπος προσπάθησε να μιμηθεί την φύση. Ο ρόλος των αυτομάτων στην πρόοδο της τεχνολογίας είναι μεγάλης σπουδαιότητας.Η εργασία αυτή θα ξεκινήσει με μια επεξήγηση των βασικών εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν όπως ανατροφοδότηση, ανοιχτά και κλειστά κυκλώματα. Στο πρώτο μέρος της, θα ασχοληθούμε με τα αυτόματα από την Αρχαιότητα μέχρι την Αναγέννηση. Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τα αυτόματα ήταν ο Φίλωνας, ο Ήρωνας και ο Κτησίβιος τα αρχαία χρόνια. Τα συγγράμματα τους, από τα οποία κάποια σώθηκαν και κάποια όχι, συντηρήθηκαν μέσω των Αράβων και των Βυζαντινών και μεταφράστηκαν. Έπειτα ακολούθησαν οι εφευρέσεις των Αιγυπτίων και των Κινέζων.Στο δεύτερο μέρος θα δούμε πως η θεωρία έγινε πράξη και οι ιδέες εφαρμόστηκαν σε μηχανικές εφευρέσεις εώς το 1800μ.Χ. Το πρώτο σύστημα ανατροφοδότησης που εφευρέθηκε στη σύγχρονη Ευρώπη είναι ο ρυθμιστής θερμοκρασίας από τον Ολλανδό Cornelis Drebbel, τον οποίο χρησιμοποίησε σε έναν θερμοστατικό φούρνο. Έναν αυτόματο φούρνο που χρησιμοποιήθηκε ως επωαστήρας με την βοήθεια ενός θερμοστάτη. Ακολουθεί ο Ivan Polzunov με έναν ρυθμιστή επιπλεόντων σωμάτων και ο Dennis Papin με έναν ρυθμιστή πίεσης. Οι ρυθμιστές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν σε μηχανές ατμού.Έπειτα θα δούμε πως εφαρμόζεται η ανατροφοδότηση στους ανεμόμυλους από τον Edmund Lee και στο εκκρεμές του Abraham Luis Breguet. Τέλος έχουμε μια σημαντική εφεύρεση στην ιστορία ελέγχου. Το φυγοκεντρικό ταχύμετρο για τη ρύθμιση της ταχύτητας σε μια περιστροφική μηχανή ατμού από τον James Watt. Κλείνοντας θα γίνει μια αναφορά στην σύγχρονη εποχή και η εργασία θα τελειώσει με κάποια συμπεράσματα και σχόλια.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Feedback
Διάγραμμα βαθμίδας
Development
Ανατροφοδότηση
Εξέλιξη
Block diagram

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)