Μελέτη των αλληλομόρφων γονιδίων της Apo-E στη νόσο Parkinson στον Ελληνικό πληθυσμό˙ συχνότητα εμφάνισής τους και συσχέτισή τους με κλινικές παραμέτρους της νόσου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Association of APOE gene with Parkinson’s disease in Greek population; the distribution and the association with certain clinical parameters of the disease
Μελέτη των αλληλομόρφων γονιδίων της Apo-E στη νόσο Parkinson στον Ελληνικό πληθυσμό˙ συχνότητα εμφάνισής τους και συσχέτισή τους με κλινικές παραμέτρους της νόσου

Καρακάσης, Χαράλαμπος Νικολάου

Η νόσος Parkinson είναι μία ιδιαίτερα συχνή εκφυλιστική νόσος του Νευρικού Συστήματος με συχνότητα της τάξεως του 1% για άτομα άνω των 60 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει μελέτες που επιδεικνύουν την ύπαρξη γενετικού υπόβαθρου σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Η ενδεχόμενη συσχέτιση ανάμεσα στη νόσο Parkinson και την απολιποπρωτεΐνη Ε (ΑΡΟΕ) αποτέλεσε σημαντικό πεδίο ερευνών, καθώς σε συγκεκριμένα δείγματα ασθενών παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα του αλληλομόρφου γονιδίου Ε4, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξαν ανάλογες παρατηρήσεις. Στην παρούσα έρευνα αναζητήθηκε πιθανή διαφοροποίηση στην συχνότητα εμφάνισης των αλληλομόρφων του γονιδίου της ΑΡΟE σε Έλληνες ασθενείς που πάσχουν από νόσο Parkinson σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό της χώρας. Επιπλέον διερευνήθηκε η ενδεχόμενη συσχέτιση των αλληλομόρφων του γονιδίου με την κλινική εικόνα των ασθενών ιδιαίτερα όσον αφορά τους διαφορετικούς τύπους της νόσου, ενώ έγινε ιδιαίτερη συσχέτιση με την ύπαρξη ή όχι βαρειάς γνωστικής διαταραχής και ψυχωσικών εκδηλώσεων. Η ομάδα μελέτης αποτελείται από 104 Έλληνες ασθενείς που διαγιγνώσθηκαν και παρακολουθούνται στη Γ’ Νευρολογική Κλινική του Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου», ενώ η ομάδα ελέγχου αποτελείται από 216 υγιείς εθελοντές με βάση τα στοιχεία προϋπάρχουσας έρευνας που αναφέρεται στον Ελληνικό πληθυσμό. Η σύγκριση της κατανομής των γονότυπων και των αλληλομόρφων ανάμεσα στο δείγμα των ασθενών και του υγιούς πληθυσμού έγινε με υπολογισμό του δείκτη πιθανότητας [ODDS RATIO] με το στατιστικό πρόγραμμα C.I.A , ενώ μεταξύ των υποομάδων του δείγματος των ασθενών έγινε με τη δοκιμασία χ2 της ανεξαρτησίας και την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA). Από τη σύγκριση ανάμεσα στους ασθενείς και τον υγιή πληθυσμό διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική (p<0,05) αυξημένη συχνότητα του αλληλομόρφου Ε4 στο δείγμα των ασθενών (OR=1,833, CI 1,028 μέχρι 3,271). Αναφορικά με την άνοια παρατηρείται ότι εμφανίζει αυξημένη συχνότητα στον γονότυπο Ε3/Ε3 (p=0,080) μη στατιστικά σημαντική. Σχετικά με την εμφάνιση ψευδαισθήσεων, η παρουσία του γονότυπου Ε3/Ε3 φαίνεται να λειτουργεί επιβαρυντικά ειδικά αν γίνει διαστρωμάτωση σχετικά με την απουσία ή παρουσία αποκλειστικά και μόνο του γονότυπου Ε3/Ε3 (p=0,014<0,05), ενώ των αλληλομόρφων Ε4 και Ε2 προστατευτικά. Όσον αφορά στο αλληλόμορφο Ε4 υπάρχει επίσης στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p=0,045<0,05) που επιδεικνύει τον προστατευτικό ρόλο του στην εμφάνιση ψευδαισθήσεων με νόσο Parkinson. Τέλος, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους γονοτύπους της ΑΡΟΕ, το αλληλόμορφο Ε4, ή το αλληλόμορφο Ε2 και τον τύπο της νόσου, την ηλικία έναρξης της νόσου ή την πλευρά έναρξης.
Parkinson's disease is a very common neurodegenerative disease, affecting approximately 1% of the population over 60 years of age. Recent studies suggest a strong genetic component in an important number of patients. Connection with APOE gene is a matter of research discussion because there were samples of patients that showed a prevalence of E4 allele, while in other studies there wasn't such evidence. In this report we examine whether there is a difference in the frequency of APOE alleles in Greek patients in comparison to healthy controls. Over more we examined the association of APOE with certain clinical characteristics of Parkinson's disease, especially the type of the disease and the presence of serious cognitive impairment or psychotic symptoms. Our study group is composed of 104 Greek patients diagnosed with Parkinson’s disease in 3rd Neurology Clinic in “Papanikolaou Hospital” of Thessaloniki, Greece. The control group is composed of 216 individuals according to an already existent research in Greek population. Comparison of genotype and allele frequency distributions was made with ODDS RATIO using the statistical programme C.I.A. In the subgroups of the patients the comparison was made with the χ2 of independence or ANOVA distribution. In comparison to healthy individuals we detected a statistical important prevalence (p<0.05) of E4 allele in patients with Parkinson’s disease (OR=1,833, CI 1,028 - 3,271) . The presence of dementia seems to be overrepresented in E3/E3 genotype (p=0.080), while for the presence of visual hallucinations there seems to be an important overrepresentation especially with the proper classification (p=0.014<0.05). On the other hand there seems to be a protective role of E4 and E2 alleles. The association of E4 with low frequency of visual hallucinations is statistical important (p=0.045). Finally there’s no statistical important relation between any genotype nor allele with the types of Parkinson’s disease, the age at onset and the side of disease initiation.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Apolipoprotein E (APOE)
Ανατομία βασικών γαγγλίων
Parkinson's disease
Νευροεκφυλιστικά νοσήματα
Απολιπρωτεΐνη Ε
Neurodegenarative diseases
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Basal Ganglia Anatomy
Νόσος Parkinson

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)