Ανθρωπογενείς ακολουθίες τυχαίων χρονικών διαστημάτων-Συλλογή και μελέτη μεταβλητότητας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Human generated sequences of random time intervals-gathering and study of their variability
Ανθρωπογενείς ακολουθίες τυχαίων χρονικών διαστημάτων-Συλλογή και μελέτη μεταβλητότητας

Γαρέφα, Λαμπρινή Ευαγγέλου

Στην παρούσα διατριβή επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την μεταβλητότητα των ανθρωπογενών χρονοσειρών που παράγονται με την εφαρμογή του τεστ παραγωγής τυχαίων ρυθμών ARG σε μια ομάδα ανθρώπων. Απώτερος σκοπός ήταν να επιτύχουμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό αναγνώρισης των ατόμων που συμμετείχαν στο πείραμα με βάση το βαθμό τυχαιότητας που χαρακτηρίζει τις χρονοσειρές του κάθε ατόμου. Αρχικά, ακολουθήσαμε μια μεθοδολογία για να διαπιστώσουμε την διαχωρισιμότητα των συμμετεχόντων και στη συνέχεια με τη χρήση αλγορίθμων ταξινόμησης διαπιστώσαμε κατά πόσο μία ακολουθία ενός ατόμου μπορεί να ταξινομηθεί επιτυχώς στην ομάδα των χρονοσειρών που παρήγαγε το συγκεκριμένο άτομο.
We studied the variability of human generated time series, applying the random rythm generation test ARG to a set of people. Our goal was to succed a satisfactory percentage in the recognition of the people who participated in the experiment, using the degree of randomness that characterizes the time series that they gave. For this purpose we initially followed a methodology in order to examine people's seperation based on their time series. Afterwards, we used classifiers in order to find out if a person's time series can be classified successfully to the set of time series that the specific person produced.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Authentication
Πιστοποίηση αναγνώριση ατόμων
Random rhythm generation test
Τεστ παραγωγής τυχαίων ρυθμών
Recognition

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)