Συμβολή στην οικονομική αποτίμηση της επιρροής του επιπέδου ηχοεπιβάρυνσης λόγω κυκλοφοριακού θορύβου στην αξία αστικών ακινήτων (κατοικίες)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
A contribution of financial evaluation of traffic noise annoyance on the urban buildings
Συμβολή στην οικονομική αποτίμηση της επιρροής του επιπέδου ηχοεπιβάρυνσης λόγω κυκλοφοριακού θορύβου στην αξία αστικών ακινήτων (κατοικίες)

Χρυσομάλλης, Μιλτιάδης Π.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συμβάλλει στη σχέση ηχορύπανσης και αξίας κατοικίας. Η εν λόγω μελέτη πραγματοποιείται στα γενικότερα πλαίσια της οικονομικής αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών, με σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στις επιλογές και στην αξία που προσδίδει η κοινωνία στο περιβαλλονιτκό αγαθό τηα ησυχίας. Ειδικότερα στην παρούσα εργασία επιβεβαιώνεται η αντίληψη των πολιτών περί αποτίμησης του κυκλοφοριακού θορύβου καθώς και επιτυγχάνεται η αντικειμενική αξιολόγηση της επίδρασης της ηχορύπανσης στην αξία της κατοικίας με βάση μια μεθοδολογία κατάλληλη για τον ελληνικό χώρο. Στην προκειμένη έρευνα έλαβαν χώρα δύο προσεγγίσεις, μία ποιοτική και μία ποσοτική. Ο στόχος για τον οποίο έγιναν δύο προσεγγίσεις είναι διττός. Αφενός για να αποτυπωθεί η ανάγκη οικονομικής αποτίμησης της επιρροής της ηχορύπανσης στην αξία των ακινήτων, αφετέρου για να υπολογιστεί όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτή η αποτίμηση, σε σχέση πάντα με την επάρκεια των δεδομένων που υφίσταται. Από τα αποτελέσματα των ερευνών της ποιοτικής προσέγγισης προκύπτει ότι το επίπεδο όχλησης δεν διαφέρει σημαντικά από τα διεθνώς κρατούντα. Επίσης, ποσοστό 95% των πολιτών θεωρούν ότι ο θόρυβος είναι κριτήριο της ποιότητας ζωής. Τέλος, οι οχλούμενοι είναι διατεθιμένοι να πληρώσουν κατά μέσο όρο 18% επιπλέον ενοίκιο ώστε να μειωθεί η ηχοενόχληση. Η ποσοτική προσέγγιση οδήγησε στον προσδιορισμό του δείκτη N.S.D.I (Noise Sensitivity Depreciation Index) και αυτού της διαφοράς ενοικίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας με τη βοήθεια είτε του δείκτη N.S.D.I. είτε της διαφοράς ενοικίου παρουσιάζουν την ίδια γενική τάση με άλλες χώρες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν ότι οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών είναι σημαντικές και ενίοτε μη μετρήσιμες
This dissertation is a study of the relation between noise pollution and real estate value. This research is an integral part of the broader task of evaluating the cost of the environmental effects of ground transportation. The overall goal is to assess and understand more accurately the factors that influence the value attributed by society to noise-free conditions. In particular, this study confirms the perceptions of the citizens regarding noise pollution and also objectively evaluates the effects it has on real estate prices, based on a methodology well suited for the country of Greece. Both a qualitative and a quantitative approach are followed. The purpose of selecting these two distinct approaches is dual. One of the goals is to demonstrate the need to account for the influence of noise pollution in the real estate valuations and proces. The second goal is to calculate and quantify accurately this influence, within the limitations of the available data. The results of the qualitative approach demonstrate that the noise-induced pollution in Greece does not differ significantly from the international levels. Ninety-five percent of the citizens consider the noise level to be an indicator of the quality of life. People living under noise pollution conditions, are willing to incur up to an eighteen percent increase in rental cost to reduce the noise-induced disturbances. The quantitative approach has led in the calculation of two indices : the N.S.D.I (Noise Sensitivety Depreciation Index) and the index related to the rental cost difference. The results of this study as seen through the prism of either the N.S.D.I. or the rental cost difference index present the same trends in Greece as in other countries, when accounting for the fact social, financial, and cultural differences among countries can be significant and in many cases hard to quantify

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Financial value
Traffic
Κτίρια, Εκτιμήσεις
Κυκλοφορία
Οικονομική αξία
Κυκλοφοριακός θόρυβος
Traffic noise
Buildings, Estimates

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)