Κρυσταλλογραφική μελέτη του συστήματος Zn(x)Wo(3)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Study of Zn(x)Wo(3) crystallographic system
Κρυσταλλογραφική μελέτη του συστήματος Zn(x)Wo(3)

Νικολαΐδης, Κωνσταντίνος Σταύρου

Aim of the present work was to study the properties of bronze. More precisely was examined the influence of zinc when adding it in various concentrations in WO3 mixtures. By the implementation of several methods such as X-Ray diffraction, Scanning Electron Microscopy (SEM) and Transmition Electron Microscopy (TEM) the phases of the above system were investigated.According to the measurements held, the following conclusions met: on the beginning of the phenomenon WO3 has only monoclinic phase. Adding zinc gradually the system transmits to the tetragonal and finally to the cubic phase. This took place through a respective two-phase area
Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των ιδιοτήτων του μπρούντζου και πιο συγκεκριμένα της επίδρασης του ψευδαργύρου όταν αυτός προστίθεται σε διάφορες συγκεντρώσεις σε μίγματα WO3. Με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων, όπως περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διερχόμενης δέσμης, (SEM και TEM αντίστοιχα) εξετάζονται οι φάσεις του παραπάνω συστήματος.Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: ενώ αρχικά το WO3 έχει μονοκλινή φάση, στη συνέχεια και με τη βαθμιαία προσθήκη ψευδαργύρου, μεταβαίνει στη τετραγωνική και κατόπιν στην κυβική μέσω πάντα της αντίστοιχης διφασικής περιοχής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Heat treatment
Μπρούντζος
Ψευδάργυρος
Κρυσταλλογραφίο
Wo3
SEM
Xrd
Βολφράμιο
Ακτίνες-Χ
Crystallography
Zinc

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)