Οι βυζαντινές αγιολογικές και υμνολογικές πηγές για τον Αγιο Αρτέμιο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Byzantine hagiographical and hymnological sources about St. Artemius
Οι βυζαντινές αγιολογικές και υμνολογικές πηγές για τον Αγιο Αρτέμιο

Βολάκης, Παναγιώτης Νέστορος

Ο βασικός στόχος αυτής της μελέτης είναι η κατά το δυνατόν με πληρέστερο τρόπο δημιουργία του Αγιολογικού φακέλλου του στρατιωτικού αγίου και μάρτυρα του 4ου μ.Χ. αιώνα αγ. Αρτεμίου. Η μελέτη βασίζεται στον εντοπισμό και την χρήση τόσο των ιστορικών όσο και των αγιολογικών πηγών των σχετικών με τον άγιο. Ειδικότερα η εργασία κατ' αρχήν τοποθετεί τον άγιο στην εποχή του εξετάζοντας τα δεδομένα της και εκτείνεται στην παρουσίαση των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών πηγών των σχετικών με αυτόν. Επίσης συστηματικά εξετάζονται τα σωζόμενα κείμενα περί του μαρτυρίου και των θαυμάτων του και καταγράφεται η αποδιδόμενη από τους Βυζαντινούς τιμή προς αυτόν. Σχετική με αυτή την τιμή είναι και η δημοσίευση των υμνολογικών συνθέσεων και της παράδοσης που εξετάζονται σε επιμέρους σημεία της εργασίας αυτής.
The principal aim of this study has been to create as complete as possible the hagiographical dossier of the 4th A.D. military saint and martyr Artemius. This study is based on locating and using both historical and hagiographical resources related to our research. Specifically, the study begins with placing the Saint in his epoch thoroughly examining the time's data and moves into presenting Byzantine and Post-Byzantine reports about him. Also texts about his martyrdom and miracles are meticulously focused on while a recording of the tribute the byzantines paid to the saint is attempted. Relevant to this tribute is the hymnological tradition related with the Saint which has been recorded in specific chapters of the study.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Theology
Θεολογία
Miracles
Martyrs
Μάρτυρες
Hagiography
Μαρτύριο
Martyrdom
Θαύματα
St. Artemius
Αγ. Αρτέμιος
Αγιολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)