Συσσώρευση του μολύβδου από καλλιεργούμενα φυτά στην περιοχή του εργοστασίου ηλεκτροσυσσωρευτών, Uznove, Berat (ΑΛΒΑΝΙΑ)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The concentration of Pb in cultivated plant in battery plant, Uznove, Berat (ALBANIA)
Συσσώρευση του μολύβδου από καλλιεργούμενα φυτά στην περιοχή του εργοστασίου ηλεκτροσυσσωρευτών, Uznove, Berat (ΑΛΒΑΝΙΑ)

Llupo, Sonila (Λούπου, Σονίλα ) Llambi

Οι συγκεντρώσεις των τεσσάρων βαρέων μετάλλων (μαγγάνιο, μόλυβδος, χρώμιο και κάδμιο) προσδιορίστηκαν σε οπωροκηπευτικά που μαζεύτηκαν σε τέσσερις σταθμούς στην περιοχή όπου ήταν κτισμένο και λειτουργούσε το εργοστάσιο των ηλεκτρωσυσσωρευτών (σήμερα λειτουργεί μόνο η μονάδα της παραγωγής του μολύβδου) στο Uznove, Berat, Αλβανίας. Για να εκτιμηθεί αν η περιοχή είναι πραγματικά ρυπασμένη από την λειτουργία του εργοστάσιου μαζεύτηκαν τα ίδια φυτικά είδη σε μία άλλη περιοχή (καθαρή, που καλλιεργείται από τους αγρότες), Νέα Τρίγλια, Χαλκιδική που ήταν ο πέμπτος σταθμός. Η ανάλυση έγινε με φασματοσκόπηση ατομικής απορρόφησης μετά από ξήρανση και πέψη των δειγμάτων. Ο μέσος όρος συγκέντρωσης των μετάλλων στα φυτά της υπό μελέτη περιοχής ακολουθεί την σειρά, o μόλυβδος (Μ.Ο. 94 mg/kg) > μαγγάνιο (Μ.Ο. 82 mg/kg) > χρώμιο (Μ.Ο. 8,3 mg/kg). Η συγκέντρωση του καδμίου στα εδαφικά και φυτικά δείγματα από τις δύο περιοχές είναι κάτω από τις τιμές ευαισθησίας του οργάνου. Στην περίπτωση του μαγγανίου και χρωμίου οι συγκεντρώσεις στα φυτικά όργανα ακολουθούν την σειρά ρίζα>φύλλα>βλαστός. Αυτή η σειρά συγκέντρωσης ισχύει για τα φυτικά δείγματα από τις δύο περιοχές. Στην περίπτωση του μολύβδου η σειρά τροποποιείται ελάχιστα: φύλλα>ρίζα>βλαστός για τα δείγματα από την περιοχή Uznove, ενώ η σειρά του στους μάρτυρες ακολουθεί την σειρά ρίζα>φύλλα>βλαστός.Τα επίπεδα του μολύβδου στα οπωροκηπευτικά και έδαφος είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη διαφορά έχει η συγκέντρωση του μολύβδου στα φυτικά δείγματα μεταξύ της περιοχής Uznove και της περιοχής μάρτυρα. Σαν αποτέλεσμα, η περιοχή όπου ήταν κτισμένο και λειτουργούσε το εργοστάσιο και η γύρω περιοχή της μονάδας που λειτουργεί ακόμα είναι ρυπασμένη.Στα φύλλα της Lactuca sativa και της Spinacia oleracea η συγκέντρωση του μολύβδου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ρίζα. Αυτό σημαίνει ότι αέρια ρύπανση παίζει σημαντικό ρόλο στην συσσώρευση του μολύβδου στα φυλλώδη οπωροκηπευτικά. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα απλά στατιστικά εργαλεία, δεν μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά το επίπεδο του μόλυβδου πέφτει με την αύξηση της απόστασης από την πηγή της ρύπανσης, διότι η στατιστική σημαντικότητα (8,32%) είναι μόνο οριακή. Όμως αυτό το οριακό αποτέλεσμα μας προκαλεί να πούμε ότι μπορεί να υπάρχει πραγματική τάση που θα μπορούσε να αποδειχτεί με περισσότερες μετρήσεις, σε πιο ευρύ κλίμακα και με πιο προχωρημένες στατιστικές μεθόδους.
The concentration of four heavy metals (Mg, Pb, Cr and Cd) was examined in vegetables that where collected in four stations from the area of Uznove, Berat, Albania, where a battery plant was in function (today only the part for production of lead in function). Our aim was to estimate if this area is polluted or not, so we also collected vegetables from the area of Nea Triglia, Halkidiki, Greece (as control, clear area)., which was the fifth station in our study. The determination of metals was performed by atomic absorption spectrometry after drying and digestion of all specimens (plants and soil from five stations). The concentration average of heavy metals in the plants from Uznove area follows this order: Pb (M.V. 94 mg/kg) >Mg (M.V. 82 mg/kg) >Cr (M.V. 8.3 mg/kg). The concentration of cadmium in the plants from both areas was lower than the instrument's sensitivity lower limit. The concentration of Mg and Cr in the plant's organs from both areas was following this order: root>leaf>stem. A slice difference was detected in Pb's concentration: leaf>root>stem in Uznove, and root>leaf>stem in the control area. The concentration of Pb both in vegetables and soil from Uznove was higher than the limits that are set by the European Union. Pb' concentration differs significantly between Uznove and the control area. As a conclusion, the area, where the factory was built and the surrounding area is polluted.In the leaves of Spimacia oleracea and Lactuca sativa the concentration of lead was higher than that of roots, indicating that the atmospheric pollution increases the bioaccumulation of Pb in the vegetables. Using the collected information from the study as well as statistical methods, we can not say that increasing the distance from the source of the pollution, the concentration of the lead in the plants is decreased because of the low statistical significance (8.32%). However, we could say that there possibly is a real tense that could be proved by further examination and more specific statistic analyses

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συσσώρευση
Lead
Μόλυβδος
Concentration
Cultivated plant
Καλλιεργούμενα φυτά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)