Αξιολόγηση προπτυχιακής κλινικής εκπαίδευσης: έρευνα πεδίου σε φοιτητές ιατρικής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Assessment of the undergraduate clinical training: survey on medical students
Αξιολόγηση προπτυχιακής κλινικής εκπαίδευσης: έρευνα πεδίου σε φοιτητές ιατρικής

Σμυρνάκης, Εμμανουήλ Μ.

The traditional clinical education and the evaluation of clinical skills present several restrictions and weaknesses. The new trends in medical education propose the need for support of clinical education and revision of the examination system. The growth of Clinical Skills Laboratories (CSL) for the training in clinical skills and their assessment with the Objective Structured Clinical Examination (OSCE), constitute two of the basic innovations towards the direction of clinical education improvement. In the CSL, the students are trained to basic clinical skills in conditions of simulation, in a protected environment, with a systematic and safe way, before the contact with real patients occurs. The OSCE normally includes a series of stations, with duration of 5-10 minutes each. The main skills examined at the stations of OSCE are history taking, communication skills, clinical examination, practical procedures and the interpretation of results with the contribution of simulated patients. A detailed mark scheme and standard set of questions are used. The Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki (Medical School, AUTH), adopting the international tendencies in the medical education, has strengthened the training in the clinical skills with the operation of the CSL, which constituted the base for the next step: the study of OSCE itself, leading to the improvement of assessment methods of clinical skills. Aim. The aim of the present study was the standardization and the evaluation of OSCE for the first time in a Medical School in Greece
Η παραδοσιακή κλινική εκπαίδευση και η αξιολόγηση κλινικών δεξιοτήτων παρουσιάζουν αρκετούς περιορισμούς και αδυναμίες. Στις νέες τάσεις στην ιατρική εκπαίδευση καταγράφεται η ανάγκη στήριξης της κλινικής εκπαίδευσης και αναθεώρησης του εξεταστικού συστήματος. Η ανάπτυξη Εργαστηρίων Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΚΔ) για την εκπαίδευση σε κλινικές δεξιότητες και η αξιολόγησή τους με την Αντικειμενικά Δομημένη Κλινική Εξέταση (Objective Structured Clinical Examination - OSCE) αποτελούν δύο από τις βασικές καινοτομίες στην κατεύθυνση βελτίωσης της κλινικής εκπαίδευσης. Στο ΕΚΔ οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε συνθήκες προσομοίωσης, σε βασικές κλινικές δεξιότητες, με ένα συστηματικό και ασφαλή τρόπο, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, πριν από την επαφή με πραγματικούς ασθενείς. Η εξέταση OSCE στην τυπική της μορφή περιλαμβάνει μία σειρά σταθμών εξέτασης διάρκειας 5-10 λεπτών ο καθένας. Στους σταθμούς της εξέτασης OSCE εξετάζονται η λήψη ιστορικού, οι δεξιότητες επικοινωνίας, η κλινική εξέταση, οι πρακτικές δεξιότητες, η ερμηνεία εξετάσεων με τη συμβολή υποδυόμενων ασθενών. Για τη βαθμολογία χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα φύλλα βαθμολογίας. Η Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, υιοθετώντας τις διεθνείς τάσεις στην ιατρική εκπαίδευση, ενίσχυσε την εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες με τη λειτουργία του ΕΚΔ. Η λειτουργία του αποτέλεσε τη βάση για το επόμενο βήμα, τη μελέτη της εξέτασης OSCE για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης των κλινικών δεξιοτήτων Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η στάθμιση και η αξιολόγηση της εξέτασης OSCE για πρώτη φορά σε μία Ιατρική Σχολή της Ελλάδας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Clinical skills
Assessment
Medical education
Ιατρική, Μελέτη και διδασκαλία
Medicine, Study and teaching
Κλινικές δεξιότητες
Εξετάσεις
Ιατρική εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)