Εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Corporate social responsibility of enterprises of information technology in Greece
Εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων πληροφορικής στην Ελλάδα

Μάνου, Μαρία Δημητρίου

The particular project presents, analyzes and evaluates the corporate social responsibility of enterprises of Information technology (and the new technologies more generally) in Greece. The whole project covers the following subjects :Basic concepts of corporate social responsibility. „X Presentation of various researches, (from Greece and from abroad), with regard to the corporate social responsibility of enterprises.„X Presentation and analysis of indicators of certification of corporate social responsibility and safety of information.„X Definition and usefulness of evaluation of corporate social responsibility, levels of measurement, tools of measurement and control.„X Report in 15 companies of Information technology and Technologies and in the programs of social responsibility that apply. „X Case Study of company IMC, with the help of questionnaire.„X Finally, are presented certain reflections and concerns from the study that became, as well as certain conclusions and prospects on the future.
Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει, αναλύει και αξιολογεί την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων της Πληροφορικής (και των νέων τεχνολογιών γενικότερα) στην Ελλάδα. Το σύνολο των κεφαλαίων της εργασίας καλύπτει τα παρακάτω θέματα :  Βασικές έννοιες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παρουσίαση διαφόρων ερευνών, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Παρουσίαση και ανάλυση των δεικτών πιστοποίησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ασφάλειας πληροφοριών. Ορισμός και χρησιμότητα αξιολόγησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επίπεδα μέτρησης, εργαλεία μέτρησης και έλεγχος. Αναφορά σε 15 εταιρείες Πληροφορικής και Τεχνολογιών και στα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζουν. Case Study της εταιρείας IMC, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιοι προβληματισμοί και ανησυχίες από τη μελέτη που έγινε, καθώς επίσης και κάποια συμπεράσματα και ορισμένες προοπτικές για το μέλλον.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Evaluation (measurement) of Corporate Social Responsibility
Corporate social responsibility
Δείκτες πιστοποίησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Εταιρική Κοινωνική ευθύνη
Indicators of certification of corporate social responsibility
Αξιολόγηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)