Αλληλεπίδρασις μεταξύ των συστημάτων συγκομιδής ξύλου και της συμπεριφοράς των δασικών οικοσυστημάτων(εδαφικοί και υδρονομικοί παράγοντες)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2004 (EN)
Interactions between wood harvesting systems and behavior of forest ecosystems(soil-water factors)
Αλληλεπίδρασις μεταξύ των συστημάτων συγκομιδής ξύλου και της συμπεριφοράς των δασικών οικοσυστημάτων(εδαφικοί και υδρονομικοί παράγοντες)

Γκανάτσιος, Χαρίσιος Π.

Η διατριβή με τη διερεύνηση των επιδράσεων συστημάτων συγκομιδής ξύλου στο δασικό τάπητα, το επιφανειακό έδαφος και το υδατικό ισοζύγιο ενός δασικού οικοσυστήματος πλατυφύλλου δρυός(quercus conferta) στο Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Οι επιλεγμένες επιφάνειες τοπογραφήθηκαν και υψομετρήθηκαν και παχυμετρήθηκαν τα δέντρα σ'αυτές. Υπολογίστηκε το 50% της κυκλικής τους επιφάνειας και προσημάνθηκαν. Οι κύριοι χειρσιμοί που εφαρμόστηακν είναι : μάρτυρας, αραίωση 50% κ. επιφ. και αποψιλωτική υλοτομία. Ερευνήθηκε η μεταβολή του βάρους του δασικού τάπητα, του pH, του C(%) και N(%). Οι υδρονομικοί παράγοντες υπολογίστηκαν με τη μέθοδο του υδατικού ισοζυγίου και μετρήσεις υπαίθρου σε ορύγματα. Κύριο αίτιο των μεταβολών που καταγράφτηκαν είναι η αλλαγή του βαθμού συγκόλυσης. Οι μεταβολές του δασικού τάπητα και του επιφανειακού εδάφους δύο έτη για τη συγκομιδή του ξύλου βρέθηκαν γενικά μικρές. Μειώθηκε η οργανική ουσία του Αο ορίζοντα αυξήθηκε το pH και το οργ C κυρίως στο χειρισμό της αποψίλωσης. Δεν παρατηρήθηκε διάβρωση ή επιφανειακή απορροή. Αυξανόμενου του ύψους κατακρημνισμάτων και μειωμένης της υδατοσυγκράτησης, βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες υγρασίας και ανάπτυξης των δρυοδασών και αυξάνει η ενδορροή και η διήθηση. Σε περιοχές με έντονα χωροχρονικά προβλήματα λειψυδρίας και ισχυρή δασοκάλυψη, η ορθολογική επέμβαση στη δομή, τη σύνθεση και την πυκνότητα των δασοσυστάδων μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμους υδατικούς πόρους
The subject deals with the investigation of effects of systems of harvest of timber in the forest floor, the surface soil and water balancw of forestal ecosystem broadleaved oak(Quercus Conferta) in Taxiarhis Chalkidiki. We create a map of the selected surfaces, measure the size of trees and calculate the 50% of circular surface. Then we select trees for harvest. The main managements that we applied are : witness thinning(selevtive logging) of 50% of their circular surface and clearcutting we searched the change of weight of forest floor, pH, C(%), N(%). Hydrological factors were calculated with the method of water balance and with measurements in ditches in the field. Main reason of changes that were recorded is the degree of harvest. The changes of forest carpet and surface soil two years after, wards. The harvest of timber were found generally small. There was decrease of the organic matter of Ao horizon, uncrease of pH and organic C mainly in clearcutting cite. There was no erosion of surface run off. While increasing the hight of rain there is considerable improvement of moisture conditions in oak forests and also increase of subterienial run off. In regions with intense problems of water shortage and thick forests, the rational intervention in the structure, composition and density of forests can economise presious water resources

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Δασικός τάπητας
Forest floor/surface soil
Forest and forestry
Συστήματα συγκομιδής ξύλου
Hydrology, Forest
Υδατικό ισοζύγιο
Υδρολογία, Δασική
Δάση και δασοκομία
Water balance
Wood harvesting systems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)