Η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στον προσδιορισμό των παραγόντων συμμετοχής σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Το παράδειγμα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Καρδίτσας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Investigation of how gender effects participation in courses in Adult Learning Centers: The example of Adult Learning Center of Karditsa
Η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου στον προσδιορισμό των παραγόντων συμμετοχής σε προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Το παράδειγμα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Καρδίτσας

Τσιούντου, Αναστασία Βασιλείου

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) αποτελούν ένα νέο θεσμό στη χώρα μας στον τομέα της δια βίου μάθησης. Μέσω ευέλικτων προγραμμάτων και σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, προσφέρουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας ώστε να αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες ή να αναβαθμίζουν τις υπάρχουσες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο - οικονομικό περιβάλλον. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδραση του φύλου στον προσδιορισμό των παραγόντων συμμετοχής σε προγράμματα των ΚΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο αν οι άνδρες και οι γυναίκες προβάλλουν τους ίδιους λόγους συμμετοχής και προσδοκούν στα ίδια οφέλη από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα μάθησης. Στο δείγμα περιελήφθησαν 100 ενήλικες (63 γυναίκες και 37 άνδρες) εκπαιδευόμενοι στο ΚΕΕ Καρδίτσας. Για τη διερεύνηση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστές ερωτήσεις. Τα ευρήματα της μελέτης τα οποία προέκυψαν μετά από επεξεργασία με την κατασκευή διασταυρούμενων πινάκων και ταυτόχρονο έλεγχο με το στατιστικό κριτήριο χ2, έδειξαν ότι, το φύλο, σε αλληλεπίδραση με άλλες μεταβλητές, όπως, η εργασιακή κατάσταση, το επίπεδο εκπαίδευσης, η οικογενειακή κατάσταση και η ύπαρξη ή μη παιδιών, επιδρά στα κίνητρα και στις προσδοκίες συμμετοχής των ενηλίκων του δείγματος στα προγράμματα του ΚΕΕ Καρδίτσας.
Adult Learning Centers (ALCs) comprise a new institution in our country in the field of life-long learning. Through flexible courses and a wide range of subjects ALCs offer educational opportunities to all adults of the country and enable them to acquire new knowledge and skills or to upgrade the existing ones in order to live up to the increasing demands in their personal and professional life in an ever changing socio-economic environment.The aim of this thesis is to investigate how gender effects the participation factors in the courses of ALCs. In particular, I focused on the question whether men and women state the same reasons for participation and whether they expect the same benefits by participating in these courses. The sample includes 100 adults (67 women and 37 men) who have been trained in the ALC of Karditsa. A closed-type questionnaire has been used for the research.The results of the study which were obtained by simultaneously applying cross-tables and statistical criterion x2 showed that gender in combination with factors such as work position, formal training, marital status and presence/ absence of children in the family effect the participation of the sample mentioned above.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ερευνα
Adult learning
Participation
Motivation for learning
Expected benefits
Κίνητρα μάθησης
Συμμετοχή
Προσδοκόμενα οφέλη
Gender
Research
Φύλο
Εκπαίδευση ενηλίκων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)