Ο βίος του αγίου Γεωργίου σε φορητές εικόνες και σε έργα μικροτεχνίας από τα τέλη του 12ου αιώνα ώς το 19ο αιώνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The life of St. George on byzantine protable icons and on miniature works from the end of the 12th century to the 19th century
Ο βίος του αγίου Γεωργίου σε φορητές εικόνες και σε έργα μικροτεχνίας από τα τέλη του 12ου αιώνα ώς το 19ο αιώνα

Θεοχάρη, Καλυψώ Ιωάννη

Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται το βίο του Αγ. Γεωργίου έτσι όπως εξελίσσεται στις φορητές εικόνες και το έργο μικροτεχνίας από τα τέλη του 12ου ως το 19ο αι. Ο εικονογραφικός κύκλος του βίου του Αγ. Γεωργίου διαμορφώθηκε κάτω από την επίδραση πολλών παραγόντων οι οποίοι σε κάθε περίπτωση αποτελούν και το εικονογραφικό του πρότυπο. Αυτό ισχύει και για μνημειακούς εικονογραφικούς κύκλους. Επί παραδείγματι, ο αριθμός και το είδος των σκηνών επηρεάστηκε (στις φορητές εικόνες/έργα μικροτεχνίας) τόσο από το αγιολογικό κείμενο, όσο και από άλλα μνημεία (τοιχογραφίες/φορητές εικόνες/έργα μικροτεχνίας μικρογραφ. μηνολόγια), καλλιτεχνικές σχολές, τοπικές παραδόσεις. Ο αριθμός των σκηνών αυτών ξεκινά από δύο και φτάνει έως τις σαράντα πέντε, ενώ το είδος τους ποικίλει.
The subject of the present suggests the life of St. George in the way it develops on portable icons and on miniature works since the end of the 12th century to the 19th century. The pictorial cycle of the life of St. George improved due to several factors, each of them, in every case, constitutes the pictorial model. The same factors have improved monumental pictorial cycles also. For example, the number and the subject of the scene were influenced (in portable icons and miniature works) by the textual sources of the life of St. George, other monuments (portable icons, miniature works, monumental painting, miniature manuscripts), art schools, local traditions in art. The number of the scenes begins from two and reaches forty five and the subjects vary also.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εργο μικροτεχνίας
Φορητές εικόνες
Ο εικονογραφικός κύκλος του βίου του αγ. Γεωργίου
Miniature works
The pictorial cycle of the life of St. George
Οί σκηνές του εικονογραφικού κύκλου
Portable icons
The life of St. George
Text sources of the life of St. George
Αγιολογικά κείμενα
The scenes of the pictorial cycle
Πηγές βίου
Ο βίος του αγίου Γεωργίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)