Παραγωγικά χαρακτηριατικά εγκύων θηλαζουσών χοιρομητέρων στα σιτηρέσια των οποίων προστέθηκε οξική α-τοκοφερόλη ή αλεσμένα φύλλα και βλαστοί θυμαριού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Productive and reproductive parameters of gestating - suckling sows, in whose rations was added either a-tocopherol acetate or a mash form of thymus stems and leaves (Thymus boissieri Hal)
Παραγωγικά χαρακτηριατικά εγκύων θηλαζουσών χοιρομητέρων στα σιτηρέσια των οποίων προστέθηκε οξική α-τοκοφερόλη ή αλεσμένα φύλλα και βλαστοί θυμαριού

Μορκουτίνη, Ειρήνη Κυριάκου

This experiment was conducted in a commercial swine enterprise in the prefecture of Larissa during the summer of 2006. The study aimed at elucidating the effect of a-tocopherol acetate supplementation or the supplementation of a mash form of thymus stems and leaves (Thymus boissieri Hal) in gestating - suckling sows' rations, on some productive and reproductive characteristics. Thirty (30) Large White x Landrace gestating sows, at a similar mean litter average, oestrus synchronized and on the 72nd day of pregnancy, were placed in individual dry period pens and were allocated at random into five dietary treatments. Up to the day of farrowing the sows were fed with a typical diet for gestating sows (control group, C) or with the same diet, supplemented either with a-tocopherol acetate at two levels (VIT-E1, 100mg/kg, and VIT-E2, 200mg/kg) or with a mash form of thymus stems and leaves at two levels, as well (TH-5, 5g/kg, and TH-10, 10g/kg). Furthermore, the sows were fed with specific daily feed quantity according to their body score evaluation. During lactation (approximate average length 28 days) the sows were fed with a typical lactation diet supplemented, or not, with the same amount of a-tocopherol acetate or a mash form of thymus stems and leaves (M, VIT-E1, VIT-E2, TH-5, TH-10, respectively). Significant differences were not observed among the treatments, as far as the sows’ food intake is concerned, during the last 42 days of gestation, as well as during lactation. Moreover, there was no significant difference among the treatments regarding the alteration of the sows’ body weight during each period separately (dry period – lactation) and during the total period, too. The supplementation of a-tocopherol acetate and thymus did not significantly affect the number of born and weaning piglets, compared to the control group. On the contrary, the supplementation of thymus at levels of 5 and 10g/kg of mash, provided significantly higher live weight (LW) (P<0.05) of the piglets at birth, compared to the control group. In addition, the treatments with a-tocopherol acetate and thymus provided significantly higher LW (P<0.05) of the piglets at weaning, compared to the control group. Also, the litter’s weight, as a multiplication result of the average weight by the number of piglets, did not present significant differences among the treatments, both at gestation and weaning. Finally, the dietary supplementation with a-tocopherol acetate and thymus did not significantly affect the interval between weaning and next oestrus.
Το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε σε εμπορική εκτροφή της περιοχής Λάρισας το καλοκαίρι του 2006. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της προσθήκης οξικής α-τοκοφερόλης ή αλεσμένων φύλλων και βλαστών θυμαριού (Thymus boissieri Hal)στα σιτηρέσια εγκύων-θηλαζουσών χοίρων, σε ορισμένα αναπαραγωγικά και παραγωγικά τους χαρακτηριστικά.Τριάντα (30) Large White x Landrace έγκυες χοιρομητέρες, του ίδιου κ.μ.ό. αριθμού τοκετού, συγχρονισμένες οιστρικά και διανύουσες την 72η ημέρα της κυοφορίας, τοποθετήθηκαν σε ατομικά κελιά ξηράς περιόδου και κατανεμήθηκαν τυχαία σε πέντε διατροφικές επεμβάσεις. Μέχρι την ημέρα του τοκετού οι χοιρομητέρες διατράφηκαν είτε με ένα τυπικό σιτηρέσιο ξηράς περιόδου (μάρτυρας, Μ), είτε με το ίδιο σιτηρέσιο, στο οποίο όμως προστέθηκε οξική α-τοκοφερόλη (VIT-E1, 100mg/kg, και VIT-E2, 200mg/kg) ή αλεσμένα φύλλα και βλαστοί θυμαριού (TH-5, 5g/kg, TH-10, 10g/kg). Κατά την περίοδο αυτή η διατροφή γινόταν με καθορισμένες ποσότητες τροφής, ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση της χοιρομητέρας. Στη διάρκεια της γαλουχίας (28 ημέρες κ.μ.ό.) οι χοιρομητέρες κατανάλωσαν ένα τυπικό σιτηρέσιο γαλακτοπαραγωγής με την προσθήκη ή μη της ίδιας ποσότητας οξικής α-τοκοφερόλης και αλεσμένων φύλλων και βλαστών θυμαριού (M, VIT-E1, VIT-E2, TH-5, TH-10, αντίστοιχα). Κατά την περίοδο αυτή η διατροφή, μετά την 7η ημέρα, γινόταν κατά βούληση. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων όσον αφορά στην κατανάλωση τροφής των χοιρομητέρων στη διάρκεια των τελευταίων 42 ημερών της ξηράς περιόδου καθώς και στη διάρκεια της γαλουχίας. Ακόμη, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των επεμβάσεων όσον αφορά στη μεταβολή του σωματικού βάρους των χοιρομητέρων, τόσο σε κάθε φάση (ξηρά περίοδος-γαλουχία) όσο και για τη συνολική περίοδο. Η προσθήκη της οξικής α-τοκοφερόλης και του θυμαριού δεν επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των γεννηθέντων και απογαλακτισθέντων χοιριδίων, σε σύγκριση με το μάρτυρα. Η προσθήκη θυμαριού σε επίπεδα 5 και 10g/kg μίγματος έδωσε σημαντικά μεγαλύτερο βάρος (Ρ<0,05) των χοιριδίων στον τοκετό, σε σύγκριση με το μάρτυρα. Ακόμη, οι επεμβάσεις με οξική α-τοκοφερόλη και θυμάρι έδωσαν σημαντικά μεγαλύτερο βάρος των χοιριδίων στον απογαλακτισμό (Ρ<0,05), σε σύγκριση με το μάρτυρα, ενώ το βάρος της τοκετοομάδας, ως γινόμενο του μέσου βάρους και του αριθμού των χοιριδίων, δεν παρουσίασε αξιόλογες διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων, τόσο στον τοκετό όσο και στον απογαλακτισμό. Τέλος, η διατροφική προσθήκη οξικής α- τοκοφερόλης ή θυμαριού δε επηρέασε σημαντικά το μεσοδιάστημα απογαλακτισμού και επόμενου οίστρου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εγκυες θηλάζουσες χοίροι
Grestatubg scuckling sons
Οξική α-τοκοφερόζη
Παραγωγικά χαρακτηριστικά
Productive traits
Θυμάρι
Thyme
Acetate a-tocopherol

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)