Μελέτη των δίπτερων εντόμων του γένους Culicoides στην Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Study of dipteran insects of genus Culicoides in Greece
Μελέτη των δίπτερων εντόμων του γένους Culicoides στην Ελλάδα

Πατακάκης, Μιχαήλ Ι.

The study of Culicoides midges(Diptera : Ceratopogonidae) by scientists around the world is a continuing procedure/task because of their involvement in the transmission of viral, protozoal and parasitic infections. The aim of this thesis was the study of Culicoides species in Greece in order to obtain knowledge about the species distribution, seasonal variation, feeding preference and other parameters useful for their control by the Veterinary Services for the benefit of the farmers and our rural economy. Part of this work was under the EU project no. QLK2-2000200611. During this work 35 Culicoides, species were identified. C. obsoletus was widespread in country. C. imicola the primary vector of BIV and AHSV in the Mediterannean was not found in Crete and in the western Greece. C. pulicaris complex is also widespread in the country
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη των ειδών του γένους Culicoides σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να αποκτηθεί η γνώση της κατανομής και της εποχιακής εμφάνισης των εντόμων, προκειμένου να ελεχθεί ο καταρροϊκός πυρετός των προβάτων, προς όφελος της κτηνοτροφίας και της οικονομίας της χώρας μας. Στο πρώτο μέρος γίνεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της ταξινόμησης και του ιστορικού των ειδών Culicoides, της μορφολογίας, της βιολογίας και επίδρασης αυτών στην υγεία των ζώων και του ανθρώπου. Στο δεύτερο μέρος, που αποτελεί τη δική μας έρευνα περιγράφονται τα υλικά και μέθοδοι για την συλλογή, επεξεργασία και ταυτοποίηση των ειδών Culicoides. Η έρευνα έγινε από το 2000-2007. Ταυτοποιήθηκαν 35 είδη Culicoides. Επτά(7) είδη βρέθηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα και πέντε(5) είδη βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Το C. obsoletus ήταν το είδος με την μεγαλύτερη εξάπλωση στον ελλαδικό χώρο. Το C. imicola κύριος μεταδότης του ιού του καταρροϊκού πυρετού δεν βρέθηκε στην Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Bluetongue
Παραγωγικά & οικόσιτα ζώα
Καταρροϊκός πυρετός προβάτου
Είδη Culicoides
Diptera, Greece
Domestic animals
Δίπτερα, Ελλάδα
Culicoides spp.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)