Αξιολόγηση και πολλαπλασιασμό του επιλεγμένου γενετικού ύλικού καστανιάς(Castanea sativa)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Evaluation and propagation of selected genetic stock of Castanea Sativa(Mill.)
Αξιολόγηση και πολλαπλασιασμό του επιλεγμένου γενετικού ύλικού καστανιάς(Castanea sativa)

Tchatchoua, Dorothy Tchapda

The performance and variability of 143 open-pollinated families of Castanea sativa (Mill) from six natural contrasting European chestnut populations (Spain, Greece and Italy) were investigated. The average survival was 69.9% at the end of the sixth year. Considerable genetic variation was recorded both among and within provenances and growth traits were under strong genetic control. The best populations were EU-11 (A. Coruna, Spain) for diameter, EU-56 (Pellice, Italy) for height and volume while EU-7 (Malaga, Spain) for the number of leaves. The heritability as well as CVA were also estimated. Although heritability values can be regarded as potentially over estimated, the large variation observed suggest the possibilities of selecting reproductive materials for tree improvement purposes. For in vitro culture, explants from sprouted buds of eight mature plus-trees of Castanea sativa originating from the two Greek natural populations were cultured. Three nutritional solutions and three growth regulator concentrations (BAP) were used. Results showed high genotypic variation for the number of shoots produced per explant. The highest shoot per explant was obtained with the P-2 genotype with MS medium and 0.2 mg/l BAP being the best on the multiplication traits measured. 56% rooting was achieved in 0.50 mg/l NAA in vermiculite medium after eight weeks. The results indicate that the extensive micro-propagation of selected genotypes is possible and this could be a useful tool for mass propagation of selected plus trees or any other project of tree improvement
Επιλέχθηκαν έξι προελεύσεις καστανιάς (Castanea sativa Mill.) από ακραία περιβάλλοντα της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας για να διερευνηθεί η αύξηση και η γενετική παραλλακτικότητα. Μελετήθηκαν 143 οικογένειες ελεύθερης επικονίασης σε ένα πείραμα πεδίου συνδυασμένης δόκιμης προελεύσεων - απογόνων. Η μέση επιβίωση ήταν 69.9% στην ηλικία των έξι ετών. Καταγράφηκε αξιοσημείωτη γενετική παραλλακτικότητα μεταξύ και εντός των προελεύσεων ως προς τα γνωρίσματα αύξησης. Οι αποδοτικότερες προελεύσεις ήταν οι EU-11 (A. Coruna, Ισπανία) για τη διάμετρο, EU-56 (Pellice, Ιταλία) για το ύψος και τον όγκο και EU-7 (Malaga, Ισπανία) για τον αριθμό φύλλων. Παρουσιάζονται οι τιμές των συντελεστών κληρονομικής ικανότητας και αθροιστικής παραλλακτικότητας για τα επιμέρους γνωρίσματα από τις οποίες διαφαίνεται γενικά η ύπαρξη σημαντικής παραλλακτικότητας στο υπό μελέτη γενετικό υλικό. Υποδηλώνεται το σημαντικό δυναμικό του εν λόγω υλικού για την περαιτέρω εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. Ο μικροπολλαπλασιασμός επιλεγμένου υλικού διερευνήθηκε με ιστοκαλλιέργεια. Χρησιμοποιήθηκαν βλαστοί οκτώ άριστων φαινοτύπων, τρεις συγκεντρώσεις θρεπτικού υποστρώματος και τρεις συγκεντρώσεις κυτοκινίνης (BAP). Στατιστικά σημαντική ήταν η επίδραση του γενοτύπου και του υποστρώματος. Ο συνδυασμός υποστρώματος MS και BAP συγκέντρωσης 0.2 mg/l ήταν ο βέλτιστος στα γνωρίσματα πολλαπλασιασμού που μετρήθηκαν. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ριζοβολίας (56%) βρέθηκε στη συγκέντρωση 0.5 mg/l NAA. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων που προσφέρει η ιστοκαλλιέργεια στον πολλαπλασιασμό επιλεγμένου γενετικού υλικού καστανιάς και στην ενσωμάτωση της τεχνικής αυτής στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης. Γενικά διαπιστώθηκαν οι μεγάλες δυνατότητες κλασσικής γενετικής βελτίωσης του είδους που είναι πολύ υποσχόμενες σε συνδυασμό με την επιτυχία του μικροπολλαπλασιασμού

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Γενετική παραλλακτικότητα
Καστανιά
Genetic variation
In-vitro propagation
Chestnut
Ιστοκαλλιέργεια
Γενότυπος, θρεπτικού διαλύματος
Genetic parameters
Open-pollinated familied
BAP συγκεντρώσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)