Το συναίσθημα των μικροεπενδυτών και η επίδρασή του στη λειτουργία των κεφαλαιοαγορών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Το συναίσθημα των μικροεπενδυτών και η επίδρασή του στη λειτουργία των κεφαλαιοαγορών

Περχανίδου, Ιωάννα Θεόδωρου

This paper examines the hypothesis of how whether small investors of the greek stock exchange market operate rationally according to the theoretical framework of the portfolio theory or if they base their investment on external factors like news, others opinions instruction etc
Στην εργασία αυτή διερευνάται η υπόθεση κατά πόσο οι μικροεπενδυτές του ΧΑΑ λειτουργούν ορθολογικά με βάση τις θεωρητικές παραδοχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου ή κατά πόσο βασίζουν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες σε άλλους παράγοντες όπως ειδήσεις, γνώμες τρίτων, διαίσθηση κλπ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Greek small investors sentiment
Αποδοτικότητα της αγοράς
Exchange stock market
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Market efficiency
Συναίσθημα μικροεπενδυτών
Behavioral finance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)