Πειραματική Καλλιέργεια ποικιλιών ελαιοκράμβης(Brassica napus)στο Ν. Λάρισας για παραγωγή biodiesel.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Experimental cultivation of rapeseed varieties (Brossica napus) in the region of Larissa for biodiesel production
Πειραματική Καλλιέργεια ποικιλιών ελαιοκράμβης(Brassica napus)στο Ν. Λάρισας για παραγωγή biodiesel.

Ραμνιώτης, Ιωάννης Γεωργίου

Στη συγκεκριμένη εργασία διερευνάται η προσαρμοστικότητα, η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης (Brassica sp.) στις ελληνικές συνθήκες και ειδικότερα στο Ν. Λάρισας. Οι ποικιλίες και τα υβρίδια της ελαιοκράμβης που καλλιεργήθηκαν κατά την περίοδο 2005-2006 παρουσίασαν καλή προσαρμοστικότητα και ικανοποιητικές αποδόσεις από 3550 έως 3905 Kg/ha ανάλογα με την ποικιλία. Ιδιότητες όπως, η περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι, η υγρασία (%) των σπόρων, το κινηματικό ιξώδες στους 40οC και η πυκνότητα στους 15οC του παραγόμενου λαδιού, ήταν σύμφωνες με αυτές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για το κραμβέλαιο.
The adaptability, the growth and the productivity of rapeseed (Brassica sp.) under the Greek conditions and more specifically in the prefecture of Larissa were investigated. The rapeseed varieties and hybrids that were cultivated during 2005-2006, presented a good adaptability and satisfactory yields ranging 3550 - 3905 Kg/ha according to the variety. Properties like seed oil content, seed water content (%) as well as kinematic viscosity at 40οC and density at 15οC of produced oil were in accordance with those already reported in the bibliography for the rapeseed oil.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Rapessed
Βιοντήζελ
Biodiesel
Ελαιοκράμβη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)