Συμβολή στην αισθητική οδών και οδικών έργων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Attempt to aesthetic of the roads and the road works
Συμβολή στην αισθητική οδών και οδικών έργων

Μισοκεφάλου, Ελένη Παντελή

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται μία σημαντική παράμετρο στην δημιουργία οδών και οδικών έργων, την αισθητική τους υπόσταση. Αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό κεφαλαίων μέσα από τα οποία γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθεί το ζήτημα όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται μέσα από την εξέταση τόσο της επιστημονικής έρευνας όσο και της πρακτικής που εφαρμόζεται στα διάφορα στοιχεία που φιλοξενούνται στην οδό.Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί την εισαγωγή στο ζήτημα, αναλύεται η έννοια της αισθητικής γενικά αλλά και η σημασία του όρου αισθητική οδών. Επίσης ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί εκτενώς για την οδική αρχιτεκτονική και σχετικά με αυτήν θέματα από τα οποία επηρεάζεται, όπως οικολογία, νομοθεσία κα. Οι βασικές αρχές της οδικής αρχιτεκτονικής αλλά και της οδικής γεωμετρίας παρατίθενται στην συνέχεια με σκοπό να γίνει σαφές ότι οτιδήποτε αναφερθεί στην συνέχεια της εργασίας δεν αντιτίθεται σε αυτές. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με την αναφορά στις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από τους μελετητές έτσι ώστε να δημιουργήσουν αισθητικά αποδεκτούς δρόμους.Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μία προσπάθεια ανάδειξης της σημαντικότητας της ύπαρξης αισθητικής στις οδούς. Βασιζόμενο σε έρευνες και μελέτες που έχουν λάβει χώρα κυρίως στο εξωτερικό καταδεικνύει την σχέση αισθητικής και οδικής ασφάλειας, αλλά και άλλων παραμέτρων όπως η ταχύτητα.Στο τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύεται η σημαντικότητα της αποκατάστασης τοπίου μετά την κατασκευή μίας οδού ή ενός οδικού έργου και αναφέρονται σε αυτό οι τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και η σωστή σειράαυτών. Τέλος θίγονται κάποια ειδικά θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση του τοπίου.Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την αισθητική των γεφυρών. Αφού γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην γεφυροποιία, αναφέρονται οι βασικοί τύποι γεφυρών που υπάρχουν και ακολουθεί το βασικό τμήμα του κεφαλαίου που αποτελείται από την ανάλυση της αισθητικής των γεφυρών και τους βασικούς κανόνες που διέπουν την δόμηση αυτής. Η παράθεση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων όλων των τύπων γεφυρών αποτελεί το τελευταίο τμήμα του συγκεκριμένου κεφαλαίου.Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνονται κάποια στοιχεία που χρήζουν της προσοχής του μελετητή σχετικά με την κατασκευή σηράγγων, με έμφαση στην εμφάνιση που πρέπει να έχουν τα πλαίσια των στομίων, στον φωτισμό των σηράγγων και στην εμφάνιση διατάξεων που κατασκευάζονται για λόγους προστασίας. Έκτο κεφάλαιο στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι αυτό στο οποίο εξετάζεται η αισθητική και η βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζουν τα ηχοπετάσματα τα οποία τοποθετούνται παραπλεύρως των οδών. Αφού γίνεται μία συνοπτική ενημέρωση σχετικά με την τεχνολογία των ηχοπετασμάτων και την σύντομη ιστορία τους, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρό τους. οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή και την τοποθέτησή τους αλλά και τα υλικά από τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν. Η αισθητική τους αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου στο οποίο παρατίθενται και ήδη υπάρχουσες ενδιαφέρουσες εφαρμογές επί του θέματος αλλά και ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται οι πινακίδες σήμανσης οι οποίες τοποθετούνται κατά μήκος ολόκληρης της οδού και είναι στοιχεία τα οποία ο οδηγός συναντά συνεχώς. Έτσι αφού αναφέρονται κάποιες γενικές παρατηρήσεις επί του θέματος αλλά και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν εξετάζεται η αισθητική των πινακίδων ξεχωριστά για το κυρίως μέρος αυτής και για τον ιστό στήριξής της. Η αισθητική της εξετάζεται επίσης και με γνώμονα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται η πινακίδα να τοποθετηθεί.Στην συνέχεια παρατίθεται το κεφάλαιο το οποίο αναδεικνύει την σημαντικότητα του σωστού και προσεγμένου φωτισμού στην οδό. Αναφέρονται οι βασικές αρχές σχετικά με την ορατότητα και τον φωτισμό και έπειτα προχωρώντας σε αυτή καθ΄ εαυτή την αισθητική των οδών εξετάζεται ο συνολικός φωτισμός της οδού αλλά και των διαφόρων οδικών έργων. Η ηλιακή ενέργεια ως η τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται κατά κόρον μελλοντικά στον φωτισμό των οδών έχει τη θέση της στο κεφάλαιο αυτό. Τέλος τα φωτιστικά σώματα και η αισθητική αυτών αποτελούν το τελευταίο ζήτημα με το οποίο ασχολείται το συγκεκριμένο κεφάλαιο.Το ένατο κεφάλαιο πραγματεύεται την αισθητική των σταθμών διοδίων. Οι προδιαγραφές τις οποίες η κατασκευή αυτών πρέπει να ακολουθεί παρουσιάζονται αρχικά και ακολουθεί η ανάλυση της αισθητικής τους και η παράθεση καλών πρακτικών διαφόρων χωρών του εξωτερικού στο θέμα αυτό.Οι σταθμοί ανάπαυσης αυτοκινήτων και η αισθητική αυτών μελετάται στο δέκατο κεφάλαιο του πονήματος. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο μελετώνται τόσο οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων όσο και οι χώροι στάθμευσης παρά τον αυτοκινητόδρομο οι οποίοι συναντώνται ανά τακτά διαστήματα.Τέλος παρατίθεται το κεφάλαιο των συμπερασμάτων και των προτάσεων. Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια υπενθύμισης στον αναγνώστη των λόγων που καθιστούν το ζήτημα μείζονος σημασίας και εξαγάγονται κάποια βασικά συμπεράσματα σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές που υπάρχουν επί του θέματος. Ακολουθούν και ολοκληρώνουν την παρούσα διπλωματική εργασία κάποιες προτάσεις οι οποίες παρατίθενται με σκοπό την βελτίωση της αισθητικής των οδών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτή μέρος της κυρίως εργασίας έτσι ώστε ένα λειτουργικό οδικό έργο να μετατραπεί σε έργο τέχνης.
The central objective of the present study is to examine an important parameter of road construction and road works, namely the dimension of road aesthetics. It comprises a certain number of chapters presenting the topic in the most comprehensive way through examining both the scientific research and the practices implemented in different road elements.In particular, the first chapter which introduces the topic, analyses the concept of aesthetics in general as well as the relevance of road aesthetics. The reader can be broadly informed about road architecture and the related issues affecting it, such as ecology, legislation etc. The chapter also presents the basic principles of road architecture and road geometry with a view to makes clear that whatever comes after in this paper doesn’t contradict these principles. The introduction is completed with a reference to the analysis methods used by researchers in order to plan and create aesthetically positive roads.Chapter II attempts to highlight the relevance of road aesthetics. Based on research and studies conducted mainly abroad, it shows the relationship between aesthetics and traffic safety and other parameters as well like speed.In the third chapter comes to the fore the grandness of the establishment of the landscape after the construction of a road or a road work and it refers to the measures that the designer must consider about, and also to the energies and the correct serial of them. Finally in this chapter there are some special subjects on the establishment of the landscape.The fourth chapter considers bridge aesthetics. After giving an historical context of bridge building, it refers to the basic existing bridge types and analyses the concept of bridge aesthetics and the main bridge construction rules. In its last part, characteristic examples of all bridge types are described.Chapter V investigates certain elements to be taken into consideration by the researcher concerning the construction of tunnels with the emphasis placed on how the tunnel openings should look like, tunnel lighting and the lining protective elements.The sixth chapter of the paper examines the aesthetic and the aesthetic improvements of the sound barriers placed along roadway settings. After providing a brief information on the technology of sound barriers and a brief history, it analyses their theoretical background, the specifications that should be followed by their construction and location and all noise barrier materials. The noise barrier aesthetic constitutes the main part of this chapter along with the already existing interesting applications on the subject and the ideas generated during research which could be put into practice. The seventh chapter examines road signs located alongside a roadway as elements to be seen by drivers in everyday traffic. Hence, after providing some general observations on the subject and the requirements that should be met, it examines separately the road sign aesthetics with regard to its main structure and its support post. The aesthetic dimension is examined taking into account the environment where the road sign will be located.Next chapter underlines the importance of the appropriate road lighting. It refers to the basic principles concerning visibility and lighting. In the context of road aesthetics it examines both road lighting as a whole and street lights in the different road works. Solar energy as the technology to be widely used in the future by road lighting is also studied in this chapter. In its last part it deals with road lighting products and their aesthetic value. The ninth chapter examines the aesthetics of toll stations. It starts with the construction specifications that should be followed and continues with an analysis of their aesthetic dimension and a presentation of the good practices existing in different countries in this field.The tenth chapter of this paper discusses parking places and their aesthetic. In particular, it studies both car stopping areas/service centers and parking places available for use along Highways.Last chapter summarizes the fundamental conclusions and sets out proposals. It reminds the reader of the reasons why this subject is of great importance and reaches basic conclusions with regard to the existing situation and future perspectives. This study work is completed through the presentation of some proposals concerning road aesthetic improvements and the application of aesthetic principles to road building so that a functional roadwork can become a work of art.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οδική αρχιτεκτονική
Οδικά έργα
Aesthetic
Landscape
Αποκατάσταση
Τοπίο
Road establishment
Αισθητική
Road architecture
Beautiful roads
Ομορφοι δρόμοι
Road works

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)