Στρατηγικές για τη λύση προβλημάτων στη φυσική

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Strategies for problem solving in the physics
Στρατηγικές για τη λύση προβλημάτων στη φυσική

Τσεχερίδης, Σταύρος Γ.

In the first part of thesis are reported the aims, the objectives, the inquiring questions of research. Becomes extensive report in the significance of problem, in the mental processes that are involved in the solution of problem, in the infrastructure that should somebody have, so that it is good ly'tis problems. Is reported also the relation that have the strategies of solution of problems with the theory of treatment of information on the learning, become examination from the bibliography of strategies of solution of general problems, as well as problems of Physics. In her second part is formulated a proposal of strategy for the solution of problems of Physics. Are reported applications of proposal in problems of Physics of secondary Education. Is presented also a instructive proposal for the teaching of strategy. In the third part of thesis become the control of proposed strategic solution of problems of Physics with instructive interventions, as well as the control of her acceptance from the teachers. Are reported the results of instructive interventions, as well as the results of control of acceptance of strategy from the teachers.
Είναι γνωστή η αξία που έχει η λύση του προβλήματος στη διδασκαλία της Φυσικής αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Στο πρώτο μέρος της διατριβής αναφέρονται οι σκοποί, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην έννοια του προβλήματος, στις διανοητικές διαδικασίες που εμπλέκονται στη λύση ενός προβλήματος, στην υποδομή που πρέπει κάποιος να έχει, ώστε να είναι καλός λύτης προβλημάτων. Αναφέρεται επίσης η σχέση που έχουν οι στρατηγικές λύσης προβλημάτων με τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών για τη μάθηση, γίνεται ανασκόπηση από την βιβλιογραφία στρατηγικών λύσης γενικών προβλημάτων, καθώς και προβλημάτων Φυσικής. Στο δεύτερο μέρος της διατυπώνεται μια πρόταση στρατηγικής για τη λύση προβλημάτων Φυσικής. Αναφέρονται εφαρμογές της πρότασης σε προβλήματα Φυσικής του Λυκείου. Παρουσιάζεται επίσης μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της στρατηγικής. Στο τρίτο μέρος της διατριβής γίνεται ο έλεγχος της προτεινόμενης στρατηγικής λύσης προβλημάτων Φυσικής με διδακτικές παρεμβάσεις, καθώς και ο έλεγχος της αποδοχής της από τους εκπαιδευτικούς. Αναφέρονται τα αποτελέσματα των διδακτικών παρεμβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα ελέγχου της αποδοχής της στρατηγικής από τους εκπαιδευτικούς

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Λύση προβλήματος
Στρατηγικές
Physics, Study and teaching
Φυσική, Μελέτη και διδασκαλία
Strategies
Problem solving

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)