Μηχανή αναζήτησης ανοικτού κώδικα στο διαδίκτυο -Ocean open source search engine

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Open source code search engine-Ocean open source, search engine
Μηχανή αναζήτησης ανοικτού κώδικα στο διαδίκτυο -Ocean open source search engine

Κατσίκης, Γεώργιος Μάριου

Με την ανάπτυξη του διαδικτύου ευνοήθηκε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού. Ο πηγαίος κώδικας δημοσιεύεται ελεύθερα. Αυτή η κατάσταση ευνόησε μια μέθοδο της τεχνολογίας λογισμικού της επαναχρησιμοποίησης πηγαίου κώδικα. Για την ανάπτυξη νέου λογισμικού γίνεται χρήση υπάρχοντος κώδικα. Μια μηχανή αναζήτησς ανοικτού κώδικα όπως είναι η οcean βοηθάει τον προγραμματιστή να αναζητήσει και να ανακτήσει εύκολα τον κώδικα που επιθυμεί.
The growth of the internet helps the open source movement to raise. The software source code is published freely into the web. This situation helped one method of software engineering. This method called source code reuse. In order to create a new software project the programmer can reuse code from old software projects. An open source search engine like ocean will assist the programmer to search and retrieve the code which desires.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)