Μελέτη της αγγειογένεσης σε ασθενείς με καρκίνο του ήπατος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Study of angiogenesis in patients with liver cancer
Μελέτη της αγγειογένεσης σε ασθενείς με καρκίνο του ήπατος

Νικοπούλου, Αννα Αθ.

Ο σκοπός αυτής της κλινικοεργαστηριακής Ο σκοπός αυτής της κλινικοεργαστηριακής μελέτης ήταν η αξιολόγηση της δια-γνωστικής και προγνωστικής αξίας του αυξητικού παράγοντα του ενδοθηλίου τωναγγείων (VEGF), του βασικού αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών (b-FGF) καιτης ενδοστατίνης του ορού σε ασθενείς με πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικό καρκίνοκαι μεταστατική νόσο του ήπατος.Η μελέτη περιελάμβανε είκοσι φυσιολογικά άτομα, που αποτελούσαν την ομάδαελέγχου, τριάντα ασθενείς με πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΠΗΚ) και τριά-ντα ασθενείς με μεταστατική νόσο του ήπατος (ΜΝΗ).Τα κριτήρια αποκλεισμού εισόδου στη μελέτη ήταν: Τραύμα ή πρόσφατη χει-ρουργική επέμβαση, έμφραγμα του μυοκαρδίου, κακοήθεις όγκοι που αφορούσανάλλα όργανα εκτός του ήπατος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση, χρόνιες φλεγ-μονές, κύηση, γυναίκες σε φάση ωορρηξίας, χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα τουεντέρου, αυτοάνοσα νοσήματα, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, γλαύκωμα καικατάγματα.Δείγματα φλεβικού αίματος ελήφθησαν από κάθε εξεταζόμενο άτομο μετά απόολονύκτια νηστεία, επεξεργάστηκαν και φυλάχθηκαν με ειδικό τρόπο. Ο προσδιο-ρισμός του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης στον ορό των ατόμων της μελέ-της έγινε με την ανοσοενζυμική μέθοδο sandwich ELISA, χρησιμοποιώντας τυπο-ποιημένα αντιδραστήρια του οίκου R & D Systems, Minneapolis.Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:1) Τα επίπεδα του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης του ορού βρέθηκαν ση-μαντικά υψηλότερα στους ασθενείς με ΠΗΚ και ΜΝΗ σε σύγκριση με τα φυσιολογι-κά άτομα. Δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων τουVEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης του ορού στους ασθενείς με ΠΗΚ και ΜΝΗ.2) Σε ασθενείς με πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικό καρκίνο παρατηρήθηκαν στατι-στικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των τιμών του VEGF του ορού με τις τιμές τηςα1 εμβρυϊκής σφαιρίνης του ορού (r= 0,484, p= 0,017), μεταξύ των τιμών του VEGFτου ορού και του μεγέθους του όγκου (r= 0,517, p= 0,008), μεταξύ των τιμών τουVEGF του ορού με τον αριθμό των αιμοπεταλίων (r= 0,573, p= 0,003), μεταξύ τουμεγέθους του όγκου και των τιμών της α1 εμβρυϊκής σφαιρίνης του ορού (r= 0,533,p= 0,003) και μεταξύ του μεγέθους του όγκου και του αριθμού των αιμοπεταλίων(r= 0,510, p= 0,005).3) Σε ότι αφορά τους ασθενείς με μεταστατική νόσο του ήπατος βρέθηκε θετικήσυσχέτιση μεταξύ των τιμών του VEGF του ορού με τον αριθμό των αιμοπεταλίων(r= 0,388, p= 0,05).126ΑΝΝΑ ΑΘ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ4) Στους ασθενείς με ΠΗΚ η ευαισθησία του VEGF, του b-FGF και της ενδοστα-τίνης του ορού ήταν 60%,54% και 54% αντίστοιχα.5) Στους ασθενείς με ΜΝΗ η ευαισθησία του VEGF, του b-FGF και της ενδοστα-τίνης του ορού ήταν 73%,73% και 61% αντίστοιχα.6) Τόσο στους ασθενείς με ΠΗΚ, όσο και στους ασθενείς με ΜΝΗ η ειδικότητατου VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης του ορού ήταν 95%,95% και 100% αντί-στοιχα.7) Ο συνδιασμός του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης αύξησε την ευαι-σθησία.Από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:1) Τα αυξημένα επίπεδα του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης του ορούπου βρέθηκαν σε ασθενείς με καρκίνο του ήπατος και όχι στα φυσιολογικά άτομα,υποδηλώνουν ότι οι παραπάνω παράγοντες προέρχονται από τον όγκο και αντα-νακλούν την αγγειογενετική του δραστηριότητα.2) Τα επίπεδα του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης του ορού μπορούν ναδιαχωρίσουν τα φυσιολογικά άτομα από ασθενείς με πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικόκαρκίνο και μεταστατική νόσο του ήπατος.3) Τα επίπεδα του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης του ορού δε μπορούννα διαχωρίσουν ασθενείς με πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικό καρκίνο και μεταστατι-κή νόσο του ήπατος.4) Τα επίπεδα του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης του ορού μπορεί ναείναι χρήσιμοι δείκτες για τη διάγνωση του καρκίνου του ήπατος λόγω της υψηλήςειδικότητας τους.5) Ο συνδιασμός του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης αυξάνει την ευαι-σθησία της καθεμιάς από αυτές τις παραμέτρους χωριστά.6) Ο προσδιορισμός του VEGF, του b-FGF και της ενδοστατίνης στον ορό είναιτεχνικά απλή, φθηνή, μη επεμβατική μέθοδος και μπορεί να επαναλαμβάνεται σετακτά χρονικά διαστήματα.7) Η καλή συσχέτιση του VEGF του ορού με την α1 εμβρυϊκή σφαιρίνη του ορούκαι το μέγεθος του όγκου, που ως γνωστό αποτελούν προγνωστικούς δείκτες σεασθενείς με πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικό καρκίνο δείχνει ότι, ο VEGF του ορού εί-ναι ένας χρήσιμος προγνωστικός δείκτης σ’ αυτούς τους ασθενείς.8) Η συσχέτιση του αριθμού των αιμοπεταλίων με τα επίπεδα του VEGF τουορού σε ασθενείς με πρωτοπαθή ηπατοκυτταρικό καρκίνο και μεταστατική νόσοτου ήπατος υποδηλώνει ότι, τα αιμοπετάλια παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγγειο-γένεση στον καρκίνο του ήπατος.
Aim of this study was to evaluate the diagnostic and prognostic value of serumlevels of vascular endothelial growth factor (VEGF), basic fibroblast growth factor(bFGF) and Endostatin in patients with primary hepatocellular carcinoma (PHC)and in patients with metastatic liver disease (MLD).In this study were included twenty normal controls, thirty patients with PHC andthirty patients with MLD. Exclusion criteria were trauma, fracture, recent surgicaltreatment, history of recent myocardial infarction, malignant tumors to otherorgans except liver, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, pregnancy, ovulation,chronic inflammations, inflammatory bowel disease, glaucoma and diabeticretinopathy.Blood samples were obtained from all the eighty participants, centrifuged andstored under special conditions. The concentrations of VEGF, bFGF and Endostatinin serum were measured by the quantitative sandwich immunoassay technique(sandwich ELIZA), using enzyme linked immunosorbent assay kits (R&D systemsInc., Minneapolis.MN).The results of this study are summarized as follows:1) The mean serum levels of VEGF, bFGF and Endostatin in patients with PHCand in patients with MLD were significantly higher than the mean serum levels ofVEGF, bFGF and Endostatin in normal controls. There was no significant differencebetween the mean serum levels of VEGF, bFGF and Endostatin in patients with PHCand in patients with MLD.2) In patients with PHC there was a positive correlation between the serum levelof VEGF and the serum level of a-fetoprotein (r=0.484, p=0.017), between theserum level of VEGF and tumor size (r=0.517, p=0.008), between the serum levelof VEGF and the platelets number (r=0.573, p=0.003), between the tumor size andthe serum level of a-fetoprotein (r=0.533, p=0.003) and between the tumor sizeand platelet count (r=0.510, p=0.005).3) In patients with MLD there was a positive correlation between the serum levelof VEGF and platelet count (r=0.388,p=0.05).4) In patients with PHC the sensitivity of serum VEGF, bFGF and Endostatin wasfound 60%, 54% and 54% respectively.5) In patients with MLD the sensitivity of serum VEGF, bFGF and Endostatin wasfound 73%, 73% and 61% respectively.6) The specificity of serum VEGF, bFGF and Endostatin was found 95%, 95% and100% respectively, in both of patients with PHC and with MLD.128ΑΝΝΑ ΑΘ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ7) The combined use of serum VEGF, bFGF and Endostatin increased the sensitivityof detection in patients with PHC and MLD.The conclusions of this study are summarized as follows:1) The elevated concentrations of serum VEGF, bFGF and Endostatin in patientswith liver cancer, indicates that the source of these angiogenic factors may be thetumor and reflects its angiogenic activity.2) Serum VEGF, bFGF and Endostatin can distinguish normal controls frompatients with liver cancer.3) Serum VEGF, bFGF and Endostatin cannot distinguish patients with primaryhepatocellular carcinoma from patients with metastatic liver disease.4) Serum VEGF, bFGF and Endostatin could be useful tumor markers in thediagnosis of primary hepatocellular carcinoma and metastatic liver disease becauseof their high specificity.5) The combined use of serum VEGF, bFGF and Endostatin increased the sensitivityof detection in patients liver cancer.6) The measurment of serum levels of VEGF, bFGF and Endostatin is technicallysimple, cheap, non invasive method and repeated measurments can be made inthe same patient.7) The significant correlation of serum VEGF with a-fetoprotein and tumor size,both of which are prognostic markers in patients with primary hepatocellularcarcinoma, indicates that serum VEGF may be useful as a new prognostic factor inpatients with primary hepatocellular carcinoma.8) The significant correlation of serum VEGF with platelet count in patientswith liver cancer, suggests that the platelets have an important role in processesinvolving angiogenesis in liver cancer.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Liver, Cancer
Αγγειογένεση
Βασικός αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών
Vascular endothelial growth factor (VEGF)
Endostatin
Ήπαρ, Καρκίνος
Αυξητικός παράγοντας του ενδοθηλίου των αγγείων
Αυξητικοί παράγοντες ινοβλαστών
Ενδοστατίνη
Basic fibroblast growth factor (bFGF)
Angiogenesis
Vascular endothelial growth factors
Πρωτοπαθής ηπατοκυτταρικός καρκίνος
Hepatocellular Carcinoma (HCC)
Νεοαγγείωση
Fibroblast growth factors
Neovascularization
Αυξητικοί παράγοντες αγγειακού ενδοθηλίου
Metastatic liver disease
Μεταστατική νόσος του ήπατος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)