Συμβολή σε μια ολιστική προσέγγιση της παθολογίας και της προστασίας υπογείων μνημείων κατασκευών εκτεθειμένων σε σεισμικό κίνδυνο: εφαρμογή σε ορισμένα ελληνο-ρωμαϊκά μνημεία στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Contribution to an integrated for the pathology assessment and protection of underground monuments in seismic regions: application on some greek-roman monuments in Alexandria, Agypt
Συμβολή σε μια ολιστική προσέγγιση της παθολογίας και της προστασίας υπογείων μνημείων κατασκευών εκτεθειμένων σε σεισμικό κίνδυνο: εφαρμογή σε ορισμένα ελληνο-ρωμαϊκά μνημεία στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

Hemeda, Sayed M.

Στη διατριβή αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη μελέτη της παθολογίας υπόγειων μνημείων που εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς, υδρογεωλογικούς και φυσικούς κινδύνους (σεισμός), καθώς και την μελέτη των κατάλληλων μέτρων ενίσχυσης. Πρόκειται για μια πολυπαραμετρική προσέγγιση για την μελέτη της παθολογίας και την αποκατάσταση αυτών των μνημείων. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει γεωτεχνικές, γεωφυσικές έρευνες.
The thesis presents an integrated and quite original holistic methodology for the assessment pathology and protection of underground monuments located in a regionj with unfavorable geographically, geotechnical, climatically and active seismic-tectonic regime. The methodology comprise 'The archaeological impressions, oriented geotechnical, physiochemical, geochemical, geophysical surveys, construction materials studies and analysis and 2D-3D numerical static and seismic analysis including the appropriate retrofilling.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Γεωτεχνικές μελέτες
Retrofilling measures for underground monuments
Underground monuments
Μέτρα ενίσχυσης υπόγειων μνημείων
Numerical seismic analysis
Geotechnical investigations
2D-3D στατική αριθμητική ανάλυση
Δυναμική αριθμητική ανάλυση
Array Microtremors Measurements
Μνημεία, Συντήρηση και αποκατάσταση, Αίγυπτος
Μετρήσεις μικροθορύβου
2D-3D static analysis
Monuments, Conservation and restoration, Egypt
Υπόγεια μνημεία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-25T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)