Συστήματα προσδιορισμού του συνολικού καθαρού εισοδήματος των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2009 (EN)
Comparative evaluation of the methods used to determine the aggregate net income of the greek stock companies
Συστήματα προσδιορισμού του συνολικού καθαρού εισοδήματος των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών

Φλώρου, Χριστίνα Λ.

This thesis is divided in three parts. It addresses the issue of determining the aggregate net income of the greek stock companies (sociétés anonymes). The systematic methods commonly used to ascertain tax liability of stock companies are methods that are based on taxpayer’s accounts and methods of presumptive taxation that involve the use of indirect means in order to avoid tax evasion. The aforementioned systematic methods are presented through current tax legislation and analysis of relevant tax jurisprudence of the national courts. A comparative analysis based upon the tax systems within the EU is carried out for the issues presented in this thesis. Finally, the third part is devoted to the efforts of the European Committee that aim to achieve harmonization in estimating the tax base of stock companies throughout the EU
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η συγκριτική εξέταση των συστημάτων προσδιορισμού του συνολικού καθαρού εισοδήματος των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών. Συγκεκριμένα επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση των δύο βασικών συστημάτων προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματός τους, δηλαδή του εξωλογιστικού προσδιορισμού – ως τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος – και του λογιστικού προσδιορισμού. Τα δύο προαναφερθέντα συστήματα παρουσιάζονται στα δύο πρώτα μέρη της διατριβής, μέσω της ανάλυσης της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτή έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, ενώ εξάλλου περιέχεται και αναλυτική συγκριτική μελέτη των λοιπών ευρωπαϊκών φορολογικών συστημάτων. Τέλος, στο τρίτο μέρος της διατριβής αναλύεται το ζήτημα της εναρμόνισης του αντικειμένου της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Φόρος εισοδήματος, Δίκαιο και νομοθεσία, Ελλάδα
Τεκμαρτή φορολόγηση
Stock companies, Law and legislation, Greece
Income tax, Law and legislation, Greece
Λογιστικός προσδιορισμός, εξωλογιστικός προσδιορισμός
Net income
Tax harmonization
Taxation, Presumptive taxation
Φορολογική ισότητα
Φορολογική εναρμόνιση
Ανώνυμες εταιρίες, Δίκαιο και νομοθεσία, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-07-10T05:16:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)