Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923): αντιλήψεις και πρακτικές της ελληνικής διοίκησης, σχέσεις με χριστιανούς γηγενείς και πρόσφυγες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Muslim populations in Greece (1912-1923)
Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923): αντιλήψεις και πρακτικές της ελληνικής διοίκησης, σχέσεις με χριστιανούς γηγενείς και πρόσφυγες

Γκλαβίνας, Ιωάννης Ν.

This present study aims at displaying the basic aspects of the Muslim population's presence in the Greek state in the period from the Balkan Wars (1912) until the Population Enchange (1923). The aim was to survey the interactions that resulted from two pairs of relations : between the Muslim minority and the Greek administration as well as between the Muslim minority and the christian population, indigenous or refugee. The main question the research on the above-mentioned relations was to answer referred to the way the former heterodox 'ruler', synonymous to Hellenism's enemy, was treated by the Greek central and local administration institutions, by the indigenous christians and finally by the christian refugees, victims of the persecutions by the Young Turk or Kemal's army. Moreover, what is investigated is the extent to which these two pairs of relations described above were influenced by the political events of a period full alterations and tensions, such as several war conficts (Balkan Wars, World War I and Minor Asia Expedition), the political dispute during the National Schism and the pursuits of the Greece foreign policy
Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει τις βασικές πτυχές του μουσουλμανικού πληθυσμού στην Ελλάδα την περίοδο από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως την Ανταλλαγή των Πληθυσμών. Ειδικότερα, η διατριβή ερευνά τις αλληλεπιδράσεις που προέκυψαν από δύο ζεύγη σχέσεων : της μουσουλμανικής μειονότητας με την ελληνική διοίκηση και της μουσουλμανικής μειονότητας με το χριστιανικό ντόπιο ή προσφυγικό πληθυσμό. Ουσιαστικά η διατριβή απαντά α) στο πώς αντιμετωπίστηκε ο πρώην αλλόδοξος 'δυνάστης' και συνώνυμο του εχθρού του ελληνισμού από τους φορείς της ελληνικής κεντρικής και τοπικής εξουσίας καθώς και από τους ντόπιους χριστιανούς πρώην ραγιάδες και από τους χριστιανούς πρόσφυγες θύματα νεοτουρκικών και κεμαλικών διώξεων, β)πώς τα δύο αυτά ζεύγη επηρεάστηκαν από τα γεγονότα μιας περιόδου γεμάτης ανακατάξεις και εντάσεις, με κυριότερα τις πολεμικές συγκρούσεις (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και Μικρασιατικής Εκστρατείας), την πολιτική διαμάχη του Εθνικού Διχασμού και τις επιδιώξεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Μειονότητες, Ελλάδα
Βαλκανικοί πόλεμοι
Minorities, Greece
Balkan Wars
Μουσουλμάνοι, Ελλάδα
Ανταλλαγή πληθυσμών
National Schism
Muslims, Greece
Εθνικός Διχασμός
Population Exchange

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-08-25T07:42:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)