Μελέτη της χωρικής μεταβλητότητας των υδραυλικών παραμέτρων του εδάφους με τη μέθοδο της κλιμάκωσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Μελέτη της χωρικής μεταβλητότητας των υδραυλικών παραμέτρων του εδάφους με τη μέθοδο της κλιμάκωσης

Γεωργούσης, Χαράλαμπος
Μπαμπατζιμόπουλος, Χρήστος

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και εφαρμόζεται η μέθοδος της κλιμάκωσης (scaling method) που έχει στόχο την απλοποίηση της περιγραφής της χωρικής μεταβλητότητας υδραυλικών ιδιοτήτων του εδάφους (α) με την εξαγωγή μίας αντιπροσωπευτικής «μέσης» τιμής και (β) με τη συσχέτιση της μετρημένης σε κάθε θέση παραμέτρου με τη «μέση» τιμή, βάσει ενός συνόλου παραγόντων κλίμακας. Οι παράγοντες κλίμακας αποτελούν στην ουσία αναπαράσταση της χωρικής μεταβλητότητας των υδραυλικών παραμέτρων της περιοχής Η θεωρία της κλιμάκωσης βασίζεται στη θεωρία των «ομοίων μέσων» των Miller and Miller (1956) σύμφωνα με την οποία δύο πορώδη συστήματα θεωρούνται «όμοια» όταν το ένα αποτελεί υπό κλίμακα αναπαράσταση του άλλου. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε δεδομένα χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας (ΧΚΥ) τα οποία πάρθηκαν από μια έκταση 400 περίπου στρεμμάτων στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Ακολουθούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις κλιμάκωσης τα αποτελέσματα των οποίων αξιολογούνται. Γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της στατιστικής κατανομής που ακολουθούν οι παράγοντες κλίμακας στην περιοχή μελέτης. Αυτό είναι χρήσιμο καθώς χρησιμοποιώντας μια από τις πιθανές κατανομές των παραγόντων κλίμακας μπορεί ο ερευνητής να προχωρήσει στη δημιουργία τυχαίων τιμών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ίσης πιθανότητας «αναπαραστάσεις» της χωρικής μεταβλητότητας στην περιοχής μελέτης, κάτι χρήσιμο στη στοχαστική μελέτη του υδατικού ισοζυγίου σε αυτή.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Ομοια μέσα
Παράγοντες κλίμακας
Υδραυλικές παράμετροι εδάφους
Χωρική μεταβλητότητα
Κλιμάκωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009-09-14T11:25:22Z


2006
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, [2006?] p.597-604 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)