Μελέτη της συμπεριφοράς δεσμών Si-H, Si-C και Si-cl σε ηλεκτρικό πεδίο και εφαρμογή στη μοριακή ηλεκτρονική

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Study of the behavrio of chemical bonds of the type Si-H, Si-C and Si-Cl and the influence of an electric field and application in molecular electronics
Μελέτη της συμπεριφοράς δεσμών Si-H, Si-C και Si-cl σε ηλεκτρικό πεδίο και εφαρμογή στη μοριακή ηλεκτρονική

Παπανικολάου, Παναγιώτης Αλέξανδρου

In the present work we examine theoretically the effects of a uniform static electric field on the bond lengths and the electronic distribution of a group of simple polyatomic molecular systems. The electronic distribution is expressed by means of the electrostatic charges of the atoms and the resonance structures of the chemical bonds, as they are described in the Valence Bond theory of Pauling. Based on the results, a simple model can be given predicting the impact of an electric field on the length and the weights of the resonance structures of a chemical bond. We also pursue in the investigation of the effects of an applied electric field on the hyperconjugation phenomenon, as it emerges in the molecules studied here. It is revealed that both the strength and the direction of the applied field can be used in the control of the electronic delocalization from one region of a molecule to another. Finally, in the framework of Molecular Electronics and according to our results concerning the impact of the electric field on the hyperconjugation, we suggest two molecular systems which, under the influence of an external electric field, may operate as molecular logic gates.
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται θεωρητικά, τα αποτελέσματα της επίδρασης ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου στα μήκη των δεσμών και την ηλεκτρονιακή κατανομή μίας ομάδας απλών πολυατομικών μοριακών συστημάτων. Η ηλεκτρονιακή κατανομή εκφράζεται τόσο μέσω των ηλεκτροστατικών φορτίων των ατόμων όσο και μέσω των δομών συντονισμού των χημικών δεσμών, όπως αυτές περιγράφονται στη θεωρία Δεσμού Σθένους του Pauling. Από τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων εξάγεται ένα απλό μοντέλο το οποίο μπορεί να προβλέψει την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου στο μήκος και τα βάρη των δομών συντονισμού ενός δεσμού. Επίσης προχωρούμε στη μελέτη της επίδρασης του ηλεκτρικού πεδίου στο υπερσυζυγιακό φαινόμενο, όπως αυτό εκδηλώνεται στα υπό εξέταση μόρια. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι τόσο η ένταση όσο και η κατεύθυνση του πεδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έλεγχο του απεντοπισμού των ηλεκτρονίων από μία περιοχή ενός μορίου σε μία άλλη. Τέλος, κινούμενοι στο πλαίσιο του νέου κλάδου της Μοριακής Ηλεκτρονικής, προτείνουμε, με βάση τα συμπεράσματά μας σχετικά με την επίδραση του πεδίου στο υπερσυζυγιακό φαινόμενο, δύο μοριακά συστήματα τα οποία, υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου, δύναται να λειτουργήσουν ως μοριακές λογικές πύλες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Silicon compounds
Ιονικές δομές
περσυζυγιακό φαινόμενο
Πληθυσμιακή ανάλυση
Electric field
Molecular logic gates
Ηλεκτρικό πεδίο
Population analysis
Hyperconjugation
Ionic structures
Ενώσεις πυριτίου
Μοριακές λογικές πύλες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-21T06:31:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)