Παρουσίαση του έργου του Jacob Bidermann Cenodoxus. Εισαγωγή, μετάφραση, σχολιασμός

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Presentation of Jacob Bidermann's Cenodoxus.Introduction, translation, commentary
Παρουσίαση του έργου του Jacob Bidermann Cenodoxus. Εισαγωγή, μετάφραση, σχολιασμός

Αλαγκιοζίδου, Σοφία Πέτρου

The aim of this essay is to present the play Cenodoxus that is written by the German Jesuit Jacob Bidermann. The essay includes a detailed introduction, the translation of the original text into greek and brief comments on selected elements of the text. The introduction is divided into four sections. The first is devoted to the wider field of Neolatin Literature, part of which is the specific play. The second focuses on the source and the characteristics of the Jesuit Drama, whereas the third presents the biography and the theatrical plays of Jacob Bidermann. The fourth section entails the history of performances of Cenodoxus, the analysis of the meaning in the context of its philosophical and literary environment and the summary of the plot, as it is enfolded in the five acts of the play. The comments are remarks on elements and subjects of the original text with particular historical and literary value. Furthermore, a list of Bidermann’s plays available in electronic form, the Bibliography and Pictures from performances of Jesuit Drama are included in the present thesis. Bidermann’s Cenodoxus is a theatrical play that dramatizes the despair of the human who believes proudly only in his personal forces, disregarding his relationship with God. Finally, his social and spiritual recognition isn’t sufficient to prevent the eternal condemnation of his soul. The subject of this play is classical and extremely contemporary in our society of selfishness and vanity.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει το έργο του Γερμανού Ιησουίτη μοναχού Jacob Bidermann Cenodoxus. Η εργασία περιλαμβάνει μια εκτενή εισαγωγή, τη μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου στα νέα ελληνικά, καθώς και τον συνοπτικό σχολιασμό επιμέρους στοιχείων του κειμένου. Η εισαγωγή διαιρείται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στο ευρύτερο πεδίο της Νεολατινικής Λογοτεχνίας, στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο. Η δεύτερη εστιάζει στην προέλευση και τα χαρακτηριστικά του Ιησουιτικού Δράματος, ενώ η τρίτη παρουσιάζει τη βιογραφία και το συγγραφικό έργο του Jacob Bidermann. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει την ιστορία των παραστάσεων του Cenodoxus, την ανάλυση του περιεχομένου του σε συσχετισμό με το φιλοσοφικό και λογοτεχνικό περιβάλλον της εποχής του και την περίληψη της υπόθεσης, όπως αυτή αναπτύσσεται σε καθεμία από τις πέντε πράξεις του έργου. Τα σχόλια είναι επιμέρους παρατηρήσεις για όρους και θέματα του κειμένου που έχουν ιδιαίτερη ιστορική ή λογοτεχνική αξία. Ακολουθεί ένας κατάλογος με τα έργα του Bidermann που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, η Βιβλιογραφία και Εικόνες από παραστάσεις Ιησουιτικών Δραμάτων. Ο Cenodoxus του Bidermann είναι ένα θεατρικό έργο που δραματοποιεί το αδιέξοδο του ανθρώπου που στηρίζεται με αλαζονεία αποκλειστικά και μόνο στις δικές του δυνάμεις, αδιαφορώντας για τη σχέση του με το Θεό. Ωστόσο, η κοινωνική και πνευματική καταξίωσή του δεν είναι ικανές για να αποτρέψουν την αιώνια καταδίκη της ψυχής του. Το θέμα του είναι διαχρονικό και ιδιαίτερα επίκαιρο για την εποχή μας, μια εποχή εγωϊσμού και ματαιοδοξίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

The legend of the doctor of Paris
Ιησουιτικό δράμα
Ο θρύλος του γιατρού από το Παρίσι
Κωμικο-τραγωδία
Γιάκομπ Μπίντερμαν κενόδοτος
Jesuit drama
Religious theatre
Neolatin literatre
Comico-tragoedia
Jacob Bidermann Cenodoxus
Θρησκευτικό θέατρο
Νεολατινική λογοτεχνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-23T06:29:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)