Συσχέτιση των πολυμορφισμών του γονιδίου της αντουκίνης με την υπέρταση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Association of the adducin gene polymorphisms with hypertension
Συσχέτιση των πολυμορφισμών του γονιδίου της αντουκίνης με την υπέρταση

Αντωνίου, Φανή Δημοσθένη

Hypertension is an important public health problem affecting 25% of the adult population in the developed countries. The most common form, essential hypertension, results from the complex interplay between genetic predisposition and environmental influences. Although a number of candidate genes have been studied in different ethnic populations, results from genetic analysis are still inconsistent and specific causes of hypertension remain unclear. Epidemiological and genetic studies in humans and animals provide very strong evidence of a causal link between high salt intake and blood pressure. Adducin is one of the candidate genes for salt- sensitive hypertension. The cytoskeleton protein adducin, that consists of a-, b- and c- subunits, is encoded by three genes (ADD1, ADD2, ADD3 respectively) that map to three different chromosomes. In the present study we analyzed several point mutations of ADD1 gene in two population groups: patients with essential hypertension and control subjects. In particular, the well known G460W polymorphism and ten other known polymorhisms of the exon 16 of the ADD1 gene were studied. During the analysis five new polymorphic sites within exon 16 were identified. The comparison of the allele frequencies between the two groups showed signiffically higher frequency of the rare allele 460W in the group of control subjects. The frequencies of the rare allele for the four new polymorphic sites were found signiffically higher in the group of hypertensive individuals. Furthermore, the comparison of the values of the biochemical traits between the hypertensive carriers and non carriers of the rare alleles for all the above polymorphic sites revealed no statistically significant difference, only a tendancy for higher (for the G460W) or lower (for the 4 new polymorphisms) values of systolic and diastolic blood pressure. Hence some evidence was found to suggest an association between the ADD1 polymorphisms and hypertension in the Greek population, but additional research is needed, in order to analyze a greater number of subjects.
Η υπέρταση συνιστά σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας, η οποία επηρεάζει το 25% του ενήλικου πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών. Η πιο κοινή μορφή της, η ιδιοπαθής υπέρταση, οφείλεται σε αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Αν και μεγάλος αριθμός υποψηφίων γονιδίων έχουν μελετηθεί σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης είναι αντιφατικά και οι αιτίες της υπέρτασης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Επιδημιολογικές αλλά και γενετικές μελέτες σε ανθρώπους και ζώα έδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης άλατος και αρτηριακής πίεσης. Ένα από τα υποψήφια γονίδια για ευπάθεια στο αλάτι είναι αυτό της αντουκίνης. Η αντουκίνη είναι μια κυτταροσκελετική πρωτεΐνη που αποτελείται από α-, β- και γ- υπομονάδες, οι οποίες κωδικοποιούνται από τρία γονίδια (ADD1, ADD2, ADD3 αντίστοιχα) που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν πολυμορφισμοί του γονιδίου ADD1 σε ομάδα υπερτασικών ατόμων και ομάδα μαρτύρων. Συγκεκριμένα μελετήθηκε ο γνωστός πολυμορφισμός G460W και δέκα άλλοι γνωστοί από τη βάση δεδομένων πολυμορφισμοί στο εξόνιο 16 του γονιδίου. Κατά την ανάλυση αναγνωρίστηκαν και πέντε νέες πολυμορφικές θέσεις, επίσης στο εξόνιο 16. Από τη σύγκριση των συχνοτήτων των αλληλομόρφων ανάμεσα στις δύο ομάδες προέκυψε ότι η συχνότητα του σπάνιου αλληλομόρφου του πολυμορφισμού G460W είναι στατιστικά μεγαλύτερη στην ομάδα των μαρτύρων. Οι συχνότητες των σπάνιων αλληλομόρφων για τις τέσσερις νέες πολυμορφικές θέσεις είναι μεγαλύτερες στην ομάδα των υπερτασικών. Η σύγκριση των βιοχημικών χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων η συστολική και διαστολική πίεση, ανάμεσα στους υπερτασικούς φορείς και μη φορείς των σπάνιων αλληλομόρφων στις παραπάνω πολυμορφικές θέσεις δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές, μόνο τάση για αύξηση (για τον G460W) ή μείωση (για τρεις από τους νέους πολυμορφισμούς) των τιμών της πίεσης. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για συσχέτιση των πολυμορφισμών του γονιδίου ADD1 με την υπέρταση στον Ελληνικό πληθυσμό, απαιτείται όμως ανάλυση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων για οριστικά συμπεράσματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Hypertension
Υπέρταση
Adducin
Πολυμορφισμός
Αντουκίνη
Polymorphism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-23T07:27:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)