Η αυτοδιάθεση του εννόμου αγαθού της ζωής και τα όριά της στον Ποινικό Κώδικα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Self determination fo the legal good of life and its limits in the penal code
Η αυτοδιάθεση του εννόμου αγαθού της ζωής και τα όριά της στον Ποινικό Κώδικα

Τσαρούχα, Παρασκευή Θεόδωρου

Human life as the base of existence of all the other individual or collective legal goods enjoys particular protection by the legal order. The so - called ¨absolute¨ protection does not have indeed absolute character as it is submitted in restrictions and it does not turn against the owner of the legal good. Consequently the last one is free to dis-pose of his life by an act of ¨self – offence¨, that is to say to commit suicide, without committing a criminal offence. Of course it is strongly supported that there is a constitutional right in self-determination and self-destruction as a form of the right of free growth of personality (5 § 1 C ). On the same article also it can be based the patient’s right to deny the only salutary for his life medical treatment.An issue on the above admissions is raised by the penalization of the participation in suicide (301 P.C) as a limit in the right of self-destruction, since it punishes the entanglement of other persons in an act which is not considered as a penal offence. However following the proper interpretation of the provision it is more likely that the sub-stantial unfair of the act can be found and the imposition of punish-ment be justified in a way so that they are reconciled with the right of self-determination.In a sense, disposing of your life apart from ¨self – offence¨ in-cludes also the victim’s consent to suffer an offence by someone else. Contrary to ¨self – offence¨ the consent in ¨heter-offence¨ has limits. The article 300 P.C about the homicide with consent is such a limit. The owner of life, even under the special circumstances that the par-ticular article describes, though he consents, his consent cannot in-fluence the unfair caused by the offence.Finally in the frame of the interpreting approach of the same article it is made a reference to the controversial issue of euthanasia, a subject over-spoken but always topical, and its potential identification or not with the homicide with consent.
Η ανθρώπινη ζωή ως βάση της ύπαρξης όλων των άλλων ατομικών ή συλλογικών εννόμων αγαθών απολαμβάνει ιδιαίτερη προστασία από την έννομη τάξη. Η ούτως καλούμενη ¨απόλυτη¨ προστασία της δεν έχει πράγματι απόλυτο χαρακτήρα καθώς υπόκειται σε περιορισμούς και δε στρέφεται εναντίον του φορέα του εννόμου αγαθού. Συνεπώς ο τελευταίος είναι ελεύθερος να διαθέσει τη ζωή του με πράξη αυτοπροσβολής, δηλα-δή να αυτοκτονήσει, χωρίς να διαπράττει ποινικό αδίκημα. Μάλιστα υ-ποστηρίζεται έντονα η ύπαρξη συνταγματικού δικαιώματος στην αυτο-διάθεση και την αυτοκαταστροφή ως έκφανση του δικαιώματος ελεύθε-ρης ανάπτυξης της προσωπικότητας (5 § 1 Σ). Στο ίδιο άρθρο μπορεί να στηριχτεί και το δικαίωμα του ασθενούς για άρνηση της μόνης σωτήριας για τη ζωή του ιατρικής θεραπείας.Ζήτημα στις παραπάνω παραδοχές δημιουργεί η ποινικοποίηση της συμμετοχής σε αυτοκτονία (301 Π.Κ) ως όριο στο δικαίωμα αυτοκατα-στροφής , αφού τιμωρεί την εμπλοκή τρίτων προσώπων σε μη θεωρούμενη ως άδικη πράξη. Ωστόσο με ορθή ερμηνεία της διάταξης είναι δυνατή η εξεύρεση του ουσιαστικού της αδίκου και η δικαιολόγηση της επιβολής ποινής κατά τρόπο ώστε να συμβιβάζονται με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης.Κατά μία έννοια η διάθεση της ζωής εκτός από την αυτοπροσβολή περιλαμβάνει και τη συναίνεση του παθόντος να υποστεί αυτός προσβο-λή από τρίτο. Αντίθετα με την αυτοπροσβολή η συναίνεση σε ετεροπροσβολή υπόκειται σε όρια. Το άρθρο 300 Π.Κ για την ανθρωποκτονία με συναίνεση είναι ένα τέτοιο όριο. Ο φορέας της ζωής, ακόμη και υπό τις ειδικές συνθήκες που περιγράφει το συγκεκριμένο άρθρο, μολονότι συναινεί, η συναίνεσή του αυτή δε δύναται να επηρεάσει το άδικο της προσβολής. Τέλος στο πλαίσιο της ερμηνευτικής προσέγγισης του ίδιου άρθρου γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερη προβληματική της ευθανασίας, ενός θέματος πολυσυζητημένου αλλά πάντα επίκαιρου, και την ενδεχόμενη ταύτισή της ή μη με την ανθρωποκτονία με συναίνεση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Act of self offence
Αυτοδιάθεση
Ανθρωποκτονία με συναίνεση
Self determination
Συναίνεση του παθόντος
Victim's cousent
Participation in suicide
Συμμετοχή σε αυτοκτονία
Homicide with consent
Αρνηση ιατρικής θεραπείας
Πράξη αυτοπροσβολής
Denial of medical treatment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-09-29T07:22:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)