Αγρονομική συμπεριφορά σειρών μαλακού σιταριού (Triticum aestivum (L.) em Thell) που προήλθαν από διαφορετική μεθοδολογία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Agronomic performance of bread wheat lines (Triticum aestivum (L.) em Thell) derived from different breeding methods
Αγρονομική συμπεριφορά σειρών μαλακού σιταριού (Triticum aestivum (L.) em Thell) που προήλθαν από διαφορετική μεθοδολογία

Γεγησιάν, Κωνσταντίνα Φωτίου

Αξιολογήθηκε η αγρονομική συμπεριφορά διαπλοειδών σειρών (DH) μαλακού σιταριού (Triticum aestivum L. em Thell) που δημιουργήθηκαν από ανθηροκαλλιέργεια (AC), από τη μέθοδο του καλαμποκιού (MP) και F8 σειρών (PS) που δημιουργήθηκαν με κυψελωτή γενεαλογική επιλογή, απουσία ανταγωνισμού. Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε δύο περιοχές (Αγρόκτημα Α.Π.Θ. και Νέας Ζωής) την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. Εφαρμόστηκε το σχέδιο των τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων με τρεις επαναλήψεις. Χρησιμοποιήθηκαν έξι AC, οχτώ MP και πέντε PS σειρές από έξι διασταυρώσεις και μία ποικιλία μάρτυρας (Αχελώος). Μετρήθηκαν τα εξής χαρακτηριστικά: βλαστική περίοδος, αριθμός φυτών πριν και μετά το αδέλφωμα, ποσοστό αδελφώματος, αριθμός γόνιμων αδελφιών, ύψος, μήκος στάχυ, αριθμός σταχυδίων/στάχυ, αριθμός κόκκων/στάχυ, αριθμός κόκκων/σταχύδιο, απόδοση, βάρος 1000 κόκκων, εκατολιτρικό βάρος και πρωτεΐνη. Για να βρεθεί η σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ των διαφόρων υλικών του πειράματος έγινε ανάλυση διακύμανσης για κάθε περιοχή χωριστά και συνδυασμένη ανάλυση των δύο περιοχών με τα προγράμματα Mstat και SPSS. Για τις συγκρίσεις των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Duncan για επίπεδα σημαντικότητας α=0,01 και α=0,05. Ως προς τη βλαστική περίοδο, υπήρχαν AC σειρές σημαντικά πιο πρώιμες ή ισοδύναμες με MP και PS σειρές. Σε σχέση με το μάρτυρα υπήρχαν τρεις σειρές (δύο AC και μία PS) σημαντικά πιο πρώιμες, πέντε DH (μία AC και τέσσερις MP) πιο όψιμες και οι υπόλοιπες σειρές ήταν ισοδύναμες με αυτόν. Ως προς τα χαρακτηριστικά του αδελφώματος (αριθμός πριν και μετά το αδέλφωμα και ποσοστό αδελφώματος) για τον αριθμό φυτών πριν το αδέλφωμα υπήρχαν DH σειρές ισοδύναμες ή καλύτερες από τις PS, ενώ οι DH σειρές διαφορετικής προέλευσης δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Για τα άλλα δύο χαρακτηριστικά, υπήρχαν DH σειρές ισοδύναμες με PS, ενώ υπήρχαν AC σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες με MP σειρές. Ο μάρτυρας ήταν ισοδύναμος με όλες τις σειρές και για τα τρία χαρακτηριστικά. Για τον αριθμό γόνιμων αδελφιών προέκυψε ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των DH σειρών διαφορετικής προέλευσης αλλά και μεταξύ των DH και PS σειρών, με μόνη εξαίρεση μία PS σειρά η οποία ήταν σημαντικά χειρότερη u945 από εφτά DH σειρές. Ο μάρτυρας ήταν ισοδύναμος με όλες τις σειρές. Ως προς το ύψος των φυτών, υπήρχαν DH σειρές σημαντικά κοντύτερες ή ισοδύναμες με PS σειρές. Από τη σύγκριση 130 των DH σειρών, βρέθηκε ότι υπήρχαν AC σειρές σημαντικά κοντύτερες ή ισοδύναμες με τις MP σειρές. Σε σχέση με το μάρτυρα υπήρχαν τρεις σειρές (δύο MP και μία PS) σημαντικά κοντύτερες, μία MP σημαντικά ψηλότερη και οι υπόλοιπες ήταν ισοδύναμες με αυτόν. Για όλα τα χαρακτηριστικά του στάχυ υπήρχαν DH σειρές σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες με τις PS σειρές. Από τη σύγκριση AC και MP προέκυψε ότι για τον αριθμό κόκκων/στάχυ δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των σειρών, ενώ για τα τρία άλλα χαρακτηριστικά υπήρχαν MP σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες με AC σειρές. Σε σχέση με το μάρτυρα, για το μήκος στάχυ και τον αριθμό σταχυδίων/στάχυ υπήρχαν σειρές σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες ενώ για τον αριθμό κόκκων/στάχυ και αριθμό κόκκων/σταχύδιο οι σειρές ήταν ισοδύναμες ή σημαντικά χειρότερες. Ως προς την απόδοση υπήρχαν DH σειρές σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες με τις PS σειρές. Μεταξύ των DH σειρών διαφορετικής προέλευσης (AC και MP) δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές. Σε σχέση με το μάρτυρα υπήρχαν δύο AC σειρές ισοδύναμες και οι υπόλοιπες είχαν σημαντικά μικρότερη απόδοση από αυτόν. Ως προς το βάρος 1000 κόκκων και το εκατολιτρικό βάρος, υπήρχαν PS σειρές σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες με DH σειρές. Από τη σύγκριση μεταξύ των DH σειρών βρέθηκε ότι υπήρχαν AC σειρές σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες με τις MP για το πρώτο χαρακτηριστικό ενώ για το δεύτερο οι MP ήταν καλύτερες ή ισοδύναμες με τις AC. Από το μάρτυρα οι περισσότερες σειρές δεν διέφεραν σημαντικά για το πρώτο χαρακτηριστικό, ενώ για το δεύτερο οι περισσότερες σειρές ήταν σημαντικά χειρότερες από αυτόν. Ως προς την πρωτεΐνη, υπήρχαν DH σειρές σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες με PS σειρές. Από τη σύγκριση μεταξύ των DH σειρών, βρέθηκε ότι υπήρχαν AC σειρές σημαντικά καλύτερες ή ισοδύναμες από τις MP σειρές. Όλες οι σειρές είχαν σημαντικά μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη από το μάρτυρα.
A comparative evaluation of bread wheat (Triticum aestivum L. em Thell) doubled haploids (DH) obtained via anther culture (AC), and the maize method (MP) as compared to F8 lines produced from the same material by honeycomb pedigree selection, without competition, was applied. The experiment was carried out on two locations (University Farm and Farm of N. Zhois) for the cultivating period 2006-2007. The randomized complete block design with three replications was implemented. The material used was six AC, eight MP and five PS lines from six crosses and one parental line (Acheloos). The following traits were studied: heading date, number of plants before and after tillering, percentage of tillering, number of tillers, plant’s height, spike’s length, number of spikelets/spike, number of seed/spike, number of seeds/spikelet, yield, weight of 1000 seeds, hectoliter weight and protein content. The analysis of variance for the significance of the differences between the materials used were conducted separately for each location and combined of the two locations with the programs Mstat and SPSS. Duncan’s test was used for the comparisons of the means for levels of significancy a=0,01 and a=0,05. Concerning the heading date, there were AC lines significantly superior or similar with the MP and PS lines. As for the parent, there were three lines (two AC and one PS) significantly precocious, five DH (one AC and four MP) serotinous and the rest lines were similar to the parent. As for the traits of tillering (number before and after and the percentage of the tillering) for the number of the plants before the tillering, there were DH line similar or superior to the PS lines, while between the DH lines of different origin were no significant differences. As for the other two traits, there were DH lines similar to PS, while there were AC significantly superior or similar to MP lines. The parent was similar to all lines for these three traits. Concerning the number of the tillers, there were no significant differences between the DH lines from different origin and between the DH and PS lines, with only one exception related to one PS line that was significantly inferior to seven DH lines. The parent was similar to all lines. As for the plant’s height, there were DH lines significantly shorter or similar to PS lines. Within the DH lines, there were AC lines significantly shorter or similar to MP lines. As for the parent, there were three lines (two MP and one PS) significantly shorter, one MP significantly taller and the rest were similar to the parent. As for the traits of t spike, there were DH lines significantly superior or similar to PS lines. From the comparison of AC and MP lines, there were found no significant differences for the number of seeds/spike, while for the rest traits there were MP lines significantly superior or similar to AC lines. Concerning the parental line, there were lines significantly superior or similar to the parent for the spike’s length and the number of spikelets/spike, while there were lines significantly inferior or similar to the parent for the number of seed/spike and seeds/spikelet. Concerning the yield, there were DH lines significantly superior or similar to PS lines. There were no significant differences between the AC and MP lines. There were two AC lines similar to the parent, while the other yielded significantly less. As for the weight of 1000 seeds and the hectoliter weight, there were PS lines significantly superior or similar to DH lines. From the comparison between the DH lines, it was found that there were AC lines significantly superior or similar to MP lines for the first trait while for the second trait the MP lines were superior or similar to AC lines. Most of the lines were similar to the parent for the first trait, while for the second trait, most of the lines were significantly inferior to the parent. As for the protein content, there were DH lines significantly superior or similar to PS lines. Between the DH lines, there were AC lines similar, significantly superior or inferior to MP lines. All the lines were significantly superior to the parent.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γενεαλογική επιλογή
Μαλακό σιτάρι
Pedigree selection
Doubled haploids
Anther culture
Μέθοδος του καλαμποκιού
Bread wheat
Maize pollination method
Ανθηροκαλλιέργεια
Διαπλοειδή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-10-07T11:37:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)