Βαφή μάλλινων ινών σε χαμηλές θερμοκρασίες παρουσία ενζύμων ως βοηθητικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Dye wool at low temperatures in the presence of enzymes as auxiliaries
Βαφή μάλλινων ινών σε χαμηλές θερμοκρασίες παρουσία ενζύμων ως βοηθητικών

Καρανίκας, Ευάγγελος Κωνσταντίνου

Δυο πρωτεολυτικά ένζυμα η πρωτεάση και το bioprot multi χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικά στη βαφή των μάλλινων ινών με όξινα χρώματα διαφορετικού αριθμού σουλφοομάδων. Τα αποτελέσματα των τιμών της εξάντλησης Ε% του χρώματος και του λόγου Κ/S παρουσία ενζύμων μελετήθηκαν σε θερμοκρασίες 50, 70, 85 και 1000C συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές των δειγμάτων των μαρτύρων (βαμμένα δείγματα απουσία ενζύμου) καθώς και με τα δείγματα που βάφηκαν παρουσία των βοηθητικών βαφής Kahatex, Egalen στις ίδιες θερμοκρασίες. Η μελέτη δείχνει ότι τα ένζυμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικά για τη βαφή των μάλλινων ινών σε ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας.
Two proteolytic enzymes protease and bioprot multi were used as auxiliaries in the dyeing of wool fabrics with acid dye of different number sulfur group. The effect of the enzymes presence on the exhaustion E% of the dye and the K/S values was studied at 50, 70, 85 and 1000C and compared to the corresponding values of the reference samples (dyed samples without enzyme) and those of samples who dyed in the presence of agents for wool dyeing Kahatex and Egalen at the same temperatures. The study shows that enzymes could be used as auxiliaries for wool dyeing under mild temperature conditions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαμηλή θερμοκρασία βαφής
Μαλλί
Πρωτοελυτικά ένζυμα
Βοηθητικά
Proteolytic enzymes
Auxialiaries
Wool
Low temperature dyeing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-15T11:11:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)