Τραπεζική ενέγγυα πίστωση και ζητήματα θαλάσσιας φορτωτικής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Documentary credit and ocean bill of lading
Τραπεζική ενέγγυα πίστωση και ζητήματα θαλάσσιας φορτωτικής

Ζιάκου, Σουλτάνα Νικολάου

The bill of lading plays an important role in the international commercial transactions as it performs multiple functions in the carriage of goods by sea, in the international sale of goods and in the documentary credit (the usual financing method of the last). Since 1960, however, the ocean bill of lading is believed to suffer a ‘‘crisis’’: more specifically being a document it is criticised that due to the advancement of technology and the extensive use of computers in all forms of transactions causes delay of the arrival of the goods (being carried) to their consignee and that it favours the perpetration of barratry. In fact, is alleged that the ocean bill of lading no longer serves the needs of the carriage of goods by sea. Thus, the substitution of the bill of lading by other documents or systems (such as the short bill of lading or short-form bill of lading, the sea waybill) or even the use of the so-called ‘‘electronic ‘bill of lading’’ is being recommended [SeaDocs Registry Limited, the CMI Rules for Electronic Bills of Lading and the Bills of Lading Electronic Registry Organization (BOLERO]. In this study are presented the functions of the bill of lading in the documentary credit and is being examined whether documentary credit can be built on the documents and systems that were recommended as substitutes of the ocean bill of lading.
Ο τίτλος της θαλάσσιας φορτωτικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου, καθώς επιτελεί πολυσήμαντες λειτουργίες στη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς, στη σύμβαση διεθνούς πωλήσεως κινητών πραγμάτων αλλά και στη συνήθη μέθοδο χρηματοδοτήσεως της τελευταίας, τη σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όμως, η θαλάσσια φορτωτική θεωρείται ότι αντιμετωπίζει «κρίση»: ειδικότερα, όντας έγγραφο επικρίνεται ενόψει της τεχνολογικής εξέλιξης ότι καθυστερεί την παράδοση των μεταφερομένων πραγμάτων στον παραλήπτη και ότι διευκολύνει τη διάπραξη ναυταπάτης. Πολλοί υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της μεταφοράς πραγμάτων δια θαλάσσης και προτείνουν την υποκατάσταση της από άλλα έγγραφα ή συστήματα (όπως η σύντομη φορτωτική, το δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς) ή εισηγούνται την αποϋλοποίηση της, τη χρησιμοποίηση δηλαδή της καλούμενης «ηλεκτρονικής φορτωτικής» [βλ. το σύστημα του κεντρικού μητρώου θαλάσσιων τίτλων (SeaDocs), το σύστημα των Κανόνων της CMI για την ηλεκτρονική φορτωτική και το συστήμα του Οργανισμού του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φορτωτικής (Bolero)]. Στα πλαίσια της παρούσης περιγραφεται η λειτουργία της θαλάσσιας φορτωτικής στη σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης και εξετάζεται εάν είναι δυνατόν η τελευταία να οικοδομηθεί επί των εναλλακτικών που προτάθηκαν αντί της θαλάσσιας φορτωτικής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θαλάσσια φορτωτική
Ocean bill of lading
Τραπεζική ενέγγυα πίστωση
Sea waybill
Κσνόνες CMI για την ηλεκτρική φορτωτική
Short form bill of lading
Documentary credit
Δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς
Οργανισμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φορτωτικής (Bolero)
CMI rules for electronic bills of lading
Bills of lading electronic registry organization (Bolero)
Σύντομη φορτωτική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-10-15T11:45:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)