Στάσεις των νηπιαγωγών απέναντι στο διδακτικό αντικείμενο της μουσικής στο Νηπιαγωγείο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Kindergarden teacher's attitude about the cognitive object of music in the kindergarden
Στάσεις των νηπιαγωγών απέναντι στο διδακτικό αντικείμενο της μουσικής στο Νηπιαγωγείο

Σωτηριάδου, Νίκη Ελευθερίου

The trandisciplinary single program of study it brought big changes in the way of approach of each cognitive object in all the songs. These changes influenced als the way and the methods of teaching of music in the kindergarden. Our research it was focused in the way that the teachers approach today, the cognitive object of music in the class, but also the factors influence their instructive wrok
Το διαθεματικό ενιαίο πρόγραμμα σπουδών έφερε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης του κάθε γνωστικού αντικειμένου σε όλες τις βαθμίδες. Αυτές οι αλλαγές επηρέασαν και τον τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίεας της μουσικής στο νηπιαγωγείο. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στον τρόπο που οι νηπιαγωγοί προσεγγίζουν σήμερα το γνωστικό αντικείμενο της μουσικής μέσα στην τάξη, αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν το διδακτικό τους έργο

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διδασκαλία μουσικής
Αξιολόγηση
Composition
Νηπιαγωγοί
Σύνθεση
Listening music
Valuation
Ακρόαση μουσικής
Teaching music
Music instruments
Μουσικά όργανα
Kindergarden teacher

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-10-30T07:41:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)