Κριτική της μεταφυσικής στον Καντ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Kant's critique of metaphysics
Κριτική της μεταφυσικής στον Καντ

Σμαραγδάκη, Ελευθερία Γεωργίου

The following text concerns Kants critique of metaphysics as it appears on his book "Critique of pure reason". In more details, we examine how human reason leads, itself to paralogism concerning our soul, antinomies concerning the world and the empty idea of God, when it stretches itself beyond our realm of possible experience
Η παρούσα εργασία αφορά την κριτική που κάνει ο Κάντ στη μεταφυσική, στο έργο του "Κριτική του καθαρού Λόγου". Πιο αναλυτικά, εξετάζουμε το πως ο ανθρώπινος λόγος οδηγείται σε παραλογισμού που αφορούν στην ψυχή, αντινομίες που αφορούν στον κόσμο και στην κενή έννοια του Θεού, όταν αφήνεται να οδηγηθεί πέρα από το πεδίο της δυνατής μας εμπειρίας

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταφυσική
Θεός
Παραλογισμοί
Αντινομίες
Antinomies
Metaphysics
Paralogisms
Κριτική καθαρού λόγου
Critique of pure reason
God
Καντ
Kant

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-13T10:33:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)