Ελεγχοι οδικής ασφάλειας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Road Safety audits
Ελεγχοι οδικής ασφάλειας

Κοντζόγλου, Παναγιώτα Γεωργίου

The present graduate thesis is the result of the elaboration of our research study under the subject “Road Safety Audits (RSA)”. This study was accomplished in the Postgraduate program of “Techniques and methods in the analysis, planning and management of space /Organisation and management of resources and work of growth” in the Faculty of Rural and Surveying Engineering (FRSE) of the School of Engineering in the Aristotle University of Thessaloniki, at the academic year 2007-2008. The study negotiates the analysis of definition, importance and advantages of Road Safety Auditis in the planning and the operation of transport infrastructures. Firstly are being refered the manuals for Road Safety Audits of United Kingdom, New Zealand, Canada and U.S.A. These manuals organise the apropriate conduct of RSA in the various road programs. In addition, a Report of Road Safety Audit on the road network of Katerin was composed, in accordance with the manual of United Kingdom. In this report are presented some of the most basic problems that were observed at on the spot inspections of region, which were fulfilled by D.Papakostas and A.Charisoudis due their undergraduate thesis with title “ Road Safety Audit for the road network Katerini, Pieria, Norhtern Greece” and finally actions for reduction or resolution are proposed.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τεχνικές και μέθοδοι στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση του χώρου/ Οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης» του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Η εργασία πραγματεύεται τον ορισμό, τη σημασία και τα πλεονεκτήματα των Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των συγκοινωνιακών υποδομών. Γίνεται αναφορά στις οδηγίες των Ελέγχων Οδικής Ασφάλειας των Η. Βασιλείου, Ν. Ζηλανδίας, Καναδά και Η.Π.Α. οι οποίες θέτουν τη βάση και οργανώνουν τη σωστή διεξαγωγή των ελέγχων στα διάφορα οδικά προγράμματα. Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν τα εμπλεκόμενα μέλη, τα στάδια ενός οδικού προγράμματος στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους. Επιπρόσθετα, συντάχθηκε μια Έκθεση Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας για το οδικό δίκτυο της Κατερίνης με βάση την οδηγία του Η. Βασιλείου. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται μερικά από τα βασικότερα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά τις επί τόπου επιθεωρήσεις που έγιναν στην περιοχή από τους Παπακώστα Δημήτριο και Χαρισούδη Απόστολο για την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας με τίτλο «Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Κατερίνης» και προτείνονται δράσεις μείωσης ή επίλυσης τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λίστες ελέγχου
Ομάδα ελέγχου
Audit
Λειτουργικός έλεγχος
Checklists
Οδηγία
Guideline
Audit team
Road safety
Audit Report
Εκθεση ελέγχου
Οδική ασφάλεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-20T08:46:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)