Η ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια (stress in contineuse) σε γυναίκες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The effectiveness of simultaneous training of abdominal and pelvic floor muscles to treatment of female stress urinary incontinence
Η ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια (stress in contineuse) σε γυναίκες

Κιούπκιολη, Δήμητρα Γεώργιου

Η ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη της ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Η συνενεργοποίηση των κοιλιακών μυών και των μυών του πυελικού εδάφους στο παρελθόν ήταν ανεπιθύμητη, η τάση όμως αυτή τα τελευταία χρόνια τείνει να αλλάξει. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός συνόλου ασκήσεων των κοιλιακών μυών στην εβδομαδιαία συχνότητα απώλειας ούρων και στις ουροροομετρικές παραμέτρους σε γυναίκες με ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Μέθοδος Στην έρευνα πήραν μέρος 30 γυναίκες (64,16 ± 9,62 ετών) με ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 12 εβδομάδες. Οι συμμετέχουσες εκτελούσαν καθημερινά 4 ασκήσεις κοιλιακών που βασίζονται στη μέθοδο «Pilates” συγχρόνως με τη συστολή των μυών του Πυελικού Εδάφους. Η αξιολόγηση των επιπέδων της ακράτειας έγινε με τη βοήθεια του εβδομαδιαίου ημερολογίου ούρησης και με την ουροροομετία πριν και μετά το πέρας του προγράμματος. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν t-tests για σχετιζόμενες ομάδες για την ανεύρεση των διαφορών μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης και one- way ANOVA με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και Tukey-Post hoc προκειμένου να διαπιστωθούν διαφορές στην εβδομαδιαία συχνότητα επεισοδίων ακράτειας. Αποτελέσματα: Η μέγιστη ροή ούρων αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με την αρχική μέτρηση (25,9±12 ml/sec έναντι 34,56±7,39 ml/sec). Η μέση ροή ούρων πριν την προπόνηση ήταν 13,26±5,17 ml/sec, ενώ μετά την προπόνηση στα 16,96±3,75 ml/sec. Ο όγκος μέχρι τη μέγιστη ροή πριν από την προπόνηση ήταν 84,7±44,9 ενώ μετά την προπόνηση 121,1±55,06 ml. Ο όγκος ούρησης πριν από την εφαρμογή του προγράμματος ήταν 204,9±97,03 ml ενώ 12 εβδομάδες μετά 271±75,9 ml. (p<0,001). Η εβδομαδιαία συχνότητα επεισοδίων ακράτειας μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια των 12 εβδομάδων (1η εβδομάδα 4,36±0,4 φορές vs 12η εβδομάδα 1,3±0,28 φορές) Συμπεράσματα: Η σύγχρονη εξάσκηση των κοιλιακών μυών και των μυών του πυελικού εδάφους μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα της ακράτειας ούρων απο προσπάθεια.
Background: Pelvic floor muscle training is the most commonly used training treatment for stress urinary incontinence. In the past, the co-activation of the abdominal and pelvic floor muscles was undesirable, but these trends are now changing. Purpose: The purpose of the present study is to explore the effectiveness of a training program consisting of abdominal and pelvic floor muscle exercises on uroflowmetric parameters and on frequency of incontinence episodes per week. Method: Thirty incontinent women (64,16 ± 9,62 years old) were assigned to follow a 12 week training program of the abdominal and pelvic floor muscles. The program consisted of four exercises based on the method “Pilates” to strengthen the abdominal muscles, while the participants contracted their pelvic floor simultaneously. Incontinence was assessed with uroflowmetry and frequency of urine loss at baseline and after treatment. Statistical analysis was performed using the software Excel ’97. Data basis were analysed using t-test , one-way ANOVA for repeated measures and Tukey-Post hoc. Results: Maximum Flow Rate increased significantly during the 12 week period(25,9±12 ml/sec vs 34,56±7,39 ml/sec). Average Flow Rate before training was 13,26±5,17 ml/sec, and after training 16,96±3,75 ml/sec. Volume to max flow before training was 84,7±44,9 and after 121,1±55,06 ml. Voided Volume before training was 204,9±97,03 ml and 12 after 271±75,9 ml. (p<0,001). The weekly Urine loss decreased significantly (1st week 4,36±0,4 episodes vs 12e week 1,3±0,28 episodes) Conclusions: Abdominal and pelvic floor muscle training improves some uroflowmetric parameters and the frequency of incontinence episodes.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοιλιακοί μυς
Pelvic floor muscle training
Ασκήσεις πυελικού εδάφους
Co-activation
Ακράτεια ούρων από προσπάθεια
Συνενεργοποίηση
Stress incontinence
Ασκήσεις Pilates
Pilates method exercises
Abdominal muscler

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-23T11:26:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)