Επίδραση της προσθήκης υγρής κόπρου βοοειδών στη διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών στοιχείων ενός ασβεστούχου εδάφους και στη χημική σύσταση φυτών καλαμποκιού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Effect of liquid cattle manure on the available micronutrients of a calcareous soil and on corn chemical composition
Επίδραση της προσθήκης υγρής κόπρου βοοειδών στη διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών στοιχείων ενός ασβεστούχου εδάφους και στη χημική σύσταση φυτών καλαμποκιού

Νικολή, Θωμαή Γεωργίου

Liquid cattle manure is a valuable source of plant nutrients and it can serve as a soil amendment. The objectives of this study were to evaluate the effect of liquid cattle manure application for 10 yrs to the available Cu, Zn, Fe, Mn and Β of a calcareous soil and to corn chemical composition, in comparison with two practices of inorganic N-fertilization. Composite surface soil samples (0-20 cm) were collected from the plots of an experimental field of the university farm of AUTh, the spring of 2007. The field has been used in a fertilization experiment, with winter wheat (Triticum aestivum L.) initially, followed by corn (Zea mays L.), for 10 yrs. The treatments, which were practiced on the same plots, every year, were the following: i) soil incorporation of liquid cattle manure, before seeding, at a rate equivalent to the recommended inorganic fertilization for each cultivation, ii) application of the recommended inorganic N-P fertilization, before seeding, iii) identical to ii, but with split N application and iv) no fertilization (control). In addition, surface soil samples and plant samples of corn, which were collected during the preceding 4-yr biological experiment, were analyzed. The results showed that corn composition, in respect to micronutrients, was not affected by the 4-yr organic or inorganic fertilization. Upon liquid cattle manure application or inorganic fertilization, micronutrients uptake by corn plants was increased significantly, at the fourth year of the experiment. After 10 yrs of liquid cattle manure addition to soil, the DTPA-extractable Cu, Zn, Fe and Μn and the total and dissolved organic C were significantly increased in comparison to control and to inorganic fertilization. In addition, hot water extractable B was significantly increased.
Η υγρή κόπρος βοοειδών αποτελεί πολύτιμη πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως εδαφοβελτιωτικό υλικό. Σκοπός της διατριβής ήταν να μελετηθεί η επίδραση 10ετούς προσθήκης υγρής κόπρου βοοειδών στη διαθεσιμότητα των Cu, Zn, Fe, Mn και Β ενός ασβεστούχου εδάφους και στη χημική σύσταση φυτών καλαμποκιού, σε σύγκριση με 2 τρόπους εφαρμογής ανόργανης Ν-ούχου λίπανσης. Την άνοιξη του 2007, συλλέχθηκαν σύνθετα επιφανειακά εδαφικά δείγματα (0-20 cm) από τα τεμάχια ενός πειραματικού αγρού του Αγροκτήματος του ΑΠΘ, που είχε χρησιμοποιηθεί σε 10ετές πείραμα λίπανσης, αρχικά με σιτάρι (Triticum aestivum L.) και μετά με καλαμπόκι (Zea mays L.). Οι επεμβάσεις, οι οποίες εφαρμόζονταν κάθε χρόνο στα ίδια πειραματικά τεμάχια, ήταν οι εξής: i) ενσωμάτωση στο έδαφος υγρής κόπρου βοοειδών, πριν τη σπορά, σε ποσότητα ισοδύναμη με τη συνιστάμενη για την κάθε καλλιέργεια ανόργανη λίπανση, ii) εφαρμογή της συνιστάμενης ανόργανης Ν-Ρ λίπανσης, πριν τη σπορά, iii) όπως η ii, αλλά με εφαρμογή της Ν-ούχου λίπανσης σε 2 δόσεις και iv) χωρίς λίπανση (μάρτυρας). Επίσης, αναλύθηκαν επιφανειακά εδαφικά δείγματα και δείγματα φυτομάζας καλαμποκιού, που είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια 4 ετών του πειράματος με το καλαμπόκι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σύσταση των φυτών καλαμποκιού, όσον αφορά τα μικροθρεπτικά στοιχεία, δεν επηρεάσθηκε από την 4ετή οργανική ή ανόργανη λίπανση. Με την εφαρμογή της υγρής κόπρου βοοειδών ή την ανόργανη λίπανση αυξήθηκε η πρόσληψη όλων των μικροθρεπτικών στοιχείων από τα φυτά καλαμποκιού, το τέταρτο έτος του πειράματος. Η 10ετής εφαρμογή της υγρής κόπρου βοοειδών στο έδαφος είχε ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των DTPA- εκχυλιζομένων Cu, Zn, Fe και Μn και του ολικού και υδατοδιαλυτού οργανικού C σε σχέση με το μάρτυρα και την ανόργανη λίπανση. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του εκχυλιζομένου Β με ζέον ύδωρ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Liquid cattle manure
Micronutrients
Μικροθρεπτικά στοιχεία
Υγρή κόπρος βοοειδών
Corn
Καλαμπόκι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-24T10:19:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)