Ερευνα της σταθερότητας των δέντρων με βάση τα δασοκομικά χαρακτηριστικά τους στον αστικό και περιαστικό χώρο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Research on tree stability based on silvicultural tree characteristics, in urban and peri-urban areas
Ερευνα της σταθερότητας των δέντρων με βάση τα δασοκομικά χαρακτηριστικά τους στον αστικό και περιαστικό χώρο

Κοντογιάννη, Αιμιλία Βασιλείου

The objective of the present thesis is: to estimate the static stability of trees based on their above-ground silvicultural characteristics, and accordingly the estimate of their venturous ness in three street-trees of main avenues in the city of Thessaloniki. to search for a model that would connect the stability of trees with their above-ground silvicultural characteristics and its application in three street-trees the recommendation for street-tree management in order to restrict the tree venturousness and enhance tree stability. The wind loading on a tree depends on tree shape, crown form, and wind peretrability. The horizontal and perpendicular crown dimensions (Assmann, 1970) of 222 street trees were calculated as well as the slenderness index (H/D) and a Crown Asymmetry Index (CAI). Because these variables have non-homogeneous expression, that is the height is expressed in metres, while the other variables are expressed in absolute numbers, the variables were categorized in equal number of classes. Thus, four classes were defined with values 1, 2, 3, 4 which correspond in tree stability at descending order. Each tree takes a class value per variable. The sum of class values of six variables is called Tree Stability Index (TSI). TSI values range from 6 to 24 and each tree has a TSI value. The smaller TSI value the higher tree stability and the higher TSI value the lower tree stability (crucial stability). For every independent variable was investigated, by the simple regression analysis, the influence in the variability of Tree Stability Index (TSI) or how much the variable influences the tree stability. However, except from the individual effect of each individual variable greater importance and silviculural interest have the combined effect of all variables which was investigated by the stepwise multiple regression analysis; forward – backward selection. The statistical analysis showed that the combined effect of tree height, crown ratio, and crown asymmetry index can interpret the 78% of the total TSI variability. Therefore, the Tree Stability Index (TSI) is defined by the three variables and its values range from 3 to 12. The range 3 – 12 is divided in three categories of tree stability, tree of high stability, tree of medium stability, and tree of crucial stability. Thus, the street trees were classified in stability classes (categories) according to their TSI values and it was found that the 51.6% of street trees are of medium stability, the 45.7% are of crucial stability and the rest 2.7% are of high stability. The majority of trees Platanus orientalis and Populus X euramericana cv. ' J-45/51 ' have asymmetrical crown, while the crown of Celtis australis and Albizia julibrissin is overall and this is one from the reasons that the street trees of crucial stability for the first two species are 65 87,7% and 46,4% respectively, while for the Celtis australis and the Albizia julibrissin is much lower, 22.4% and 0.0% respectively. A lot of street trees are of medium or crucial stability. This does not mean that these trees are going to fall. This means that specific protection treatments have to be accounted, giving priority to the street trees of crucial stability and then in the rest street trees, according to the TSI values. Street trees of the species Platanus orientalis are of crucial stability because of their height is high enough. On the contrary, trees of the species Celtis australis are of high stability because of their small height. The 45.7% of street trees are of crucial stability mainly because of ill-treatment and thoughtless pruning. These treatments and pruning causes the split of trunk and as a consequence the crown asymmetry. The result of this is the degradation of tree stability. To avoid further problems it is recommended the syntax of a Risk Management Plan, the crown thinning, and the crown reduction and in some cases a cable support system. 66
Η παρούσα διατριβή σκοπό έχει την εκτίμηση της στατικής σταθερότητας των δένδρων με βάση τα υπέργεια δασοκομικά χαρακτηριστικά τους και κατά συνέπεια την εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους, σε τρεις δενδροστοιχίες κεντρικών δρόμων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με διαφορετική σύνθεση και αναλογία πρασίνου, την αναζήτηση ενός προτύπου που να συνδέει τη σταθερότητα των δένδρων με αυτά τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή του στις τρεις κεντρικές δενδροστοιχίες και τέλος τη διατύπωση προτάσεων για τη λήψη μέτρων περιορισμού της επικινδυνότητας και η παρουσίαση μεθόδων ενίσχυσης της σταθερότητας. Οι οδοί που μελετούνται είναι η Λεωφόρος Νίκης, η οδός Εγνατία και η Λεωφόρος Καραμανλή. Η αιολική φόρτιση σε ένα δένδρο εξαρτάται από το απόλυτο σχήμα του, τη μορφή της κόμης και τη διαπερατότητα του ανέμου. Από τις πρωτογενείς μετρήσεις υπολογίστηκαν και εκτιμήθηκαν οι οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις της κόμης, όπως αναφέρονται στον Assmann (1970), υπολογίστηκε ο δείκτης λυγερότητας (H/D) και κατασκευάστηκε ένας Δείκτης Ασυμμετρίας Κόμης., ΔΑΚ (Crown Asymmetry Index, CAI), βάσει του οποίου διακρίθηκαν οι Κλάσεις Ασυμμετρίας Κόμης. Επειδή οι μεταβλητές αυτές έχουν ανομοιογενή έκφραση, δηλαδή το ύψος εκφράζεται σε μέτρα, ενώ οι άλλες μεταβλητές σε απόλυτους αριθμούς εφόσον πρόκειται για αναλογίες, για λόγους ενιαίας έκφρασης, κατηγοριοποιήθηκαν σε ίσο αριθμό κλάσεων. Για το σκοπό αυτό ορίστηκαν τέσσερις (4) κλάσεις με τιμές 1, 2, 3, 4, που η κάθε μία αντιστοιχεί σε σταθερότητα δένδρου κατά φθίνουσα σειρά. Αποδίδεται σε κάθε δένδρο μια τιμή κλάσης ανά μεταβλητή. Το άθροισμα των τιμών των κλάσεων των έξι (6) μεταβλητών για κάθε δένδρο ονομάζεται Δείκτης Σταθερότητας Δένδρου (ΔΣΔ – Tree Stability Index, TSI), ο οποίος παίρνει τιμές από 6 - 24. Το κάθε δένδρο δηλαδή απέκτησε μια τιμή Δείκτη Σταθερότητας Δένδρου (TSI). Όσο μικρότερη είναι η τιμή του Δείκτη Σταθερότητας Δένδρου (TSI) τόσο πιο σταθερό είναι το δένδρο και όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του τόσο πιο κρίσιμη είναι η σταθερότητά του. Για κάθε μια ανεξάρτητη μεταβλητή μεμονωμένα διερευνήθηκε η επίδρασή της στη μεταβλητότητα του Δείκτη Σταθερότητας Δένδρου (TSI) ή αλλιώς πόσο επηρεάζει τη σταθερότητα ενός δένδρου. Εκτός όμως από τη μεμονωμένη επίδραση του κάθε παράγοντα μεγαλύτερη σημασία και δασοκομικό ενδιαφέρον έχει η συνεπίδραση των παραγόντων συνολικά ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η συνεπίδραση του ύψους, της αναλογίας κόμης και του δείκτη ασυμμετρίας κόμης ερμηνεύει το 78% της συνολικής παραλλακτικότητας του Δείκτη Σταθερότητας Δένδρου. Κατόπιν τούτου, ο Δείκτης Σταθερότητας Δένδρου (TSI) διαμορφώνεται πλέον από τις τρεις παραπάνω μεταβλητές και παίρνει τιμές από 3 – 12, βάσει των οποίων διακρίθηκαν τρεις κατηγορίες σταθερότητας, δένδρο υψηλής σταθερότητας, δένδρο μέτριας σταθερότητας, δένδρο κρίσιμης σταθερότητας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα δένδρα των δενδροστοιχιών της περιοχής 63 έρευνας κατατάχθηκαν σε κατηγορίες σταθερότητας ανάλογα με την τιμή του Δείκτη Σταθερότητας Δένδρου (TSI), που έχει το καθένα και βρέθηκε ότι το 51,6% του συνολικού αριθμού των δένδρων είναι μέτριας σταθερότητας, το 45,7% κρίσιμης σταθερότητας και το 2,7% υψηλής σταθερότητας. Η πλειονότητα των δένδρων των ειδών Platanus orientalis και Populus Χ euramericana cv. 'Ι-45/51' έχουν ασύμμετρη κόμη, ενώ η κόμη της Celtis australis και της Albizia julibrissin είναι σφαιρική και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε επίπεδο κρίσιμης σταθερότητας για τα δύο πρώτα είδη είναι 87,7 % και 46,4 % αντίστοιχα, ενώ για την Celtis australis και την Albizia julibrissin είναι πολύ μικρότερο, δηλαδή 22,4 % και 0,0 % αντίστοιχα. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός δένδρων βρίσκεται στην κατηγορία μέτριας ή κρίσιμης σταθερότητας δε σημαίνει πως αυτά πρόκειται να πέσουν, παρά ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα προστασίας άμεσα, δίνοντας φυσικά προτεραιότητα στα άτομα που βρίσκονται στην κρίσιμη κατάσταση κι έπειτα στα υπόλοιπα, ανάλογα με την τιμή του Δείκτη Σταθερότητας Δένδρου. Τα πλατάνια στην περιοχή έρευνας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σταθερότητας, καθώς το ύψος τους είναι αρκετά μεγάλο. Αντίθετα τα δένδρα του είδους Celtis australis, που είναι μικρού ύψους είναι ικανοποιητικής σταθερότητας. Τα άτομα των δενδροστοιχιών, σε ποσοστό 45,7 % παρουσιάζουν κρίσιμη σταθερότητα γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κακοποίηση και τις αλόγιστες κλαδεύσεις, γεγονός που προκαλεί την διάσπαση του κορμού και κατά συνέπεια την ασυμμετρία της κόμης με συνέπεια τη μείωση της σταθερότητας των δένδρων όπως δείχνουν τα αποτελέσματα. Για την αποφυγή περεταίρω προβλημάτων προτείνεται κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης της Επικινδυνότητας των δένδρων, χαλάρωση του όγκου της κόμης και μείωση του ύψους της κόμης και σε ορισμένες περιπτώσεις χρήση συστημάτων υποστήριξης με καλώδια. 64

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Tree stability
Urban greening
Στατική δέντρου
Αστικό πράσινο
Αιολική φόρτιση
Tree static
Σταθερότητα δέντρου
Wind loads

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-24T12:09:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)