Δασοκομική έρευνα στο Καστανόδασος Μικρόπολης Δράμας με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Silvicultural research in the chestnut forest of Mikropoli Drama in order to elevate the area
Δασοκομική έρευνα στο Καστανόδασος Μικρόπολης Δράμας με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής

Δημητριάδου, Σταυρούλα Δημητρίου

The chestnut forest of Mikropoli in Drama is a natural ecosystem, which contributes to the fulfilling of many social needs. This contribution, which is very important, is coming through the beneficial influence of the forest and the production of wood combined with other services.The multiple use of this forest presupposes the existance of an ecological healthy forest with a desirable structure.The forestry measures and the limits of cultivation capabilities of this forest, which is a unique mixture of chestnut trees and beech trees, are being defined by the characteristics of the forestry species, the composition of the clusters and the characteristics of the station. Among the priorities of a forestry measure in many cases great position has the shaping of the forestry landscape, which targets to the appropriate shaping of the clusters, the development of the forests and recreation places into them, so that the function of the forest can satisfy as many social needs as possible.The perennial chestnut tree of Mikropoli, which appears a special aesthetic, ecological and scientific interest, has been choosen as the subject of our research. The geological dependent phytocoenosis with chestnut trees in this specific area, the old trees with their impressive figure, the structure of the forest as a proof of it’s traditional cultivation, compose an ecosystem of high aesthetic and ecological value. Our research area includes clusters 2d, 3b, 3c, 3d, where castanea sativa grows. Cluster 3c includes the perennial chestnut forest, an area of 30ha, which exist at the north east side of Menoikion mountainThe distance between this area and the village of Mikropoli is 2km and the city of Drama is 17km.The aim of this project is to show the qualitative and the quantitative elements of the research in the perennial chestnut forest.The main pursuit is to identify the appropriate forestry measures for the rational management of this ecosystem, in order to maintain it’s identity, protect it’s regeneration which will eventually lead the adjacent area to a greater development.The characteristics of the structure in mixed clusters of chestnut and beech trees, the appropriate forestry measures for their management and the protection of their regeneration are resulting by the elements of our research. Moreover we propose that the management of the perennial forest should contribute to the development of the adjacent area.
Το καστανοδάσος της Μικρόπολης Δράμας είναι ένα φυσικό οικοσύστημα, το οποίο τόσο με την κοινωφελή του επίδραση, όσο και με την παραγωγή ξύλου και άλλων υπηρεσιών συμβάλλει στην κάλυψη πολλών κοινωνικών αναγκών. Η πολλαπλή χρήση του καστανοδάσους προϋποθέτει την ύπαρξη ενός οικολογικά υγιούς δάσους με μία επιθυμητή δομή. Τα δασοκομικά μέτρα και τα όρια των δυνατοτήτων καλλιέργειας του μικτού δάσους καστανιάς - οξιάς, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, καθορίζονται από τις ιδιότητες των δασοπονικών ειδών, τη σύνθεση των δασοσυστάδων καθώς και τις ιδιότητες του σταθμού. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του δασοκομικού χειρισμού εξέχουσα θέση σε πολλές περιπτώσεις κατέχει η διαμόρφωση του δασικού τοπίου με σκοπό την κατάλληλη διαμόρφωση των συστάδων και την ανάπτυξη δασών και χώρων αναψυχής, ώστε οι λειτουργίες του δάσους να ικανοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ανάγκες.Ως αντικείμενο έρευνας επιλέχθηκε το υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος της Μικρόπολης Ν. Δράμας που παρουσιάζει ιδιαίτερο αισθητικό, οικολογικό και επιστημονικό. Η γεωλογικά εξαρτώμενη φυτοκοινωνία με τις καστανιές στην συγκεκριμένη θέση, η μεγάλη ηλικία των δένδρων με την εντυπωσιακή φιγούρα τους, η σημερινή δομή του δάσους ως μάρτυρας παραδοσιακής καλλιέργειας (διαχείρισης), στοιχειοθετούν ένα οικοσύστημα υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας. Περιοχή έρευνας της παρούσας μελέτης είναι οι συστάδες 2δ, 3β, 3γ και 3δ, στις οποίες φύεται η Castanea sativa. Στην συστάδα 3γ βρίσκεται και το υπεραιωνόβιο Καστανοδάσος της Μικρόπολης Δράμας έκτασης 30 ha, η οποία βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του Μενοίκιου. Η περιοχή αυτή βρίσκεται 2 km από το χωριό της Μικρόπολης και 17 km από την πόλη της Δράμας. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την δασοκομική και δασοαποδοτική έρευνα του υπεραιωνόβιου Καστανοδάσους της Μικρόπολης Δράμας. Επιδίωξη της είναι να καθοριστούν τα κατάλληλα δασοκομικά μέτρα για τον ορθολογικό χειρισμό του δασικού οικοσυστήματος ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση και η αναγέννηση του, με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής.Με βάση τα παραπάνω στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της δομής που εμφανίζουν οι μικτές συστάδες καστανιάς – οξιάς και τα προτείνονται τα κατάλληλα δασοκομικά μέτρα χειρισμού τους για την προστασία και την φυσική τους αναγέννηση. Επιπλέον προτείνεται ο δασοκομικός χειρισμός του δάσους των υπεραιωνόβιων καστανιών με σκοπό την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Qualitative research
Υπεραιωνόβιο δάσος Καστανιάς
Καστανιά
Ανάδειξη
Parennian chestnut forest
Chestnut
Δασοκομική έρευνα
Castanea nativa
Arecis elevation
Αναγέννηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-25T12:11:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)