Ανάπτυξη μοντέλου προεκτίμησης κόστους απορρύπανσης περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Development of a cost estimation model of oil pollution in greek sea area
Ανάπτυξη μοντέλου προεκτίμησης κόστους απορρύπανσης περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο

Μώραλης, Σωτήριος Ευστρατίου

Συνδυαζόμενη και με την αρχή της πρόληψης, η ανάγκη αποφυγής της πετρελαϊκής ρύπανσης της θάλασσας δεν ελαχιστοποιεί μόνο τους κινδύνους από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και το κόστος που συνεπάγεται η εκ των υστέρων αντιμετώπισή της. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να δοθεί προσεγγιστικά το κόστος απορρύπανσης τέτοιων περιστατικών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα μαθηματικό μοντέλο, μια μαθηματική σχέση που θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιστατικού και θα επιχειρεί να εκτιμήσει την τάξη μεγέθους του κόστους διαχείρισης του προβλήματος. Για την ευκολότερη κατανόηση των παραπάνω, η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο θεωρητικό, που παρουσιάζει μια γενικότερη εικόνα του αντικειμένου μελέτης, και στο πρακτικό μέρος, στο οποίο αναπτύσσεται η μεθοδολογία διαμόρφωσης και εφαρμογής του μνοντέλου. Στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, αναφέρεται ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος ως τμήμα της διεθνούς ενεργής ναυτιλίας, παρουσιάζεται σύντομα το διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και σημειώνεται ο ρόλος των ναυτικών ατυχημάτων στην πετρελαϊκή ρύπανση των υδάτων. Επίσης, περιγράφονται τα μέσα απορρύπανσης και ελέγχου επιχειρήσεων καθαρισμού της θάλασσας και αναλύεται λεπτομερώς η συνεισφορά των συνιστωσών στη διαμόρφωση του κόστους καθαρισμού. Στο πρακτικό μέρος της διπλωματικής, περιγράφεται η δομή της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εργασίας και αφού αναπτυχθεί η μαθηματική σχέση, στη συνέχεια αυτή εφαρμόζεται πάνω σε γνωστά περιστατικά. Το κομμάτι αυτό της εργασίας συνοδεύεται από εποπτικούς τρόπους απεικόνισης των αποτελεσμάτων της μεθόδου ενώ ακολουθούν απόψεις με στόχο την εξαγωγή ειδικών και γενικών συμπερασμάτων ως προς το στόχο της εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως για την ορθότερη κατανόηση του σκοπού της διπλωματικής εργαίας, πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί από τον αναγνώστη, ως προσπάθεια για τη δημιουργία ενός εργαλείου αποτελεσματικής λήψης απόφασης για τη στρατηγική αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός σύνθετου και πολυδιάστατου προβλήματος.
In combination with the principle of prevention, the need to avoid sea pollution by oil does not only minimize the danger of the environment degradation, but it also minimizes the cost to be paid in order to deal with oil pollution a posteriori. The aim of this dissertation is to approximately present the cost of cleaning the sea in such cases of oil pollution in Greece. In order to reach this aim, there is an attempt to create a mathematical model, a mathematical equation which will take into account the features of any situation and will try to estimate the cost size for coping with the problem. In order to understand all the above, the dissertation is divided in two parts : the theoretical, which presents a general picture of the subject to be dealt with and the practical one, which focuses on the methodology of forming and applying the model. The theoretical part of the dissertation refers to the greek sea area as part of the active international navigation presents the international laws concerning the pollution of the sea and mentions the role of ship accidents in the pollution of water by oil. In addition, the dissertation describes the means of cleaning the sea and of controlling the cleaning attempts and analyses in details the contribution of various factors to the formation of the cleaning cost. The practical part of the dissertation describes the data base used for the purposes of this study and after developing the mathematical model it applies this one to well-known cases. This part of the dissertation is accompanied by visual methods of depicting the results of the model. Several opinions follow, aiming at drawing specific and general conclusions regarding the aim of this study. It is worth mentioning that for the better understanding of the purpose of the dissertation, the latter should be seen as an attempt to create a tool for effective decision-making, regarding the strategies to be used for managing and dealing with a complex and multi-dimensional problem.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Estimation cost model
ΜΟντέλο κόστους

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-12-10T09:03:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)