Μελέτη αγρονομική συμπεριφοράς των F2 διαλληλικών διασταυρώσεων έξι ποικιλιών μαλακού σιταριού και των γονέων τους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Evaluation of F2 populations derived from six bread wheat varieties performance and agronomic traits
Μελέτη αγρονομική συμπεριφοράς των F2 διαλληλικών διασταυρώσεων έξι ποικιλιών μαλακού σιταριού και των γονέων τους

Γκόγκας, Χαράλαμπος Αναστασίου

Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκαν 15 F2 πληθυσμοί μαλακού σιταριού και οι έξι γονείς τους, για αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες με τρεις επαναλήψεις και το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης, την καλλιεργητική περίοδο 2006 – 2007. Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν ήταν 1) η αξιολόγηση των F2 πληθυσμών, 2) η υπεροχή τους σε σχέση με την μέση τιμή των γονέων, 3) η υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με τον υψηλοαποδοτικό γονέα και 4) η υπεροχή ή υστέρηση με το δίκτυο των μαρτύρων ποικιλιών, τα οποία θα καθορίσουν τις ελπιδοφόρες διασταυρώσεις στους πληθυσμούς των οποίων θα ξεκινήσει η επιλογή. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι ως προς: την απόδοση 8 F2 υπερείχαν της συνολικής μέσης τιμής των 15 F2, από την μέση τιμή των γονέων και τον μέσο όρο των μαρτύρων δύο F2 υπερείχαν σημαντικά, ενώ καμία F2 δεν ξεπέρασε σημαντικά τον υψηλοαποδοτικό γονέα. Η πιο υψηλοαποδοτική F2 ήταν η ΟΡΦΕΑΣ*ΩΡΩΠΟΣ η οποία υπερείχε σημαντικά σε τρία από τα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης. Από τις ποικιλίες η ΓΕΚΟΡΑ – Ε συμμετείχε περισσότερο στην διαμόρφωση του πειραματικού σφάλματος και είχε τον μικρότερο συντελεστή ομοιόστασης. Για τα χαρακτηριστικά ποιότητας, υπήρχαν F2 που έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα και θα μπορούσε να γίνει επιλογή για βελτίωση απόδοσης και ποιότητας.
Fifteen F2 populations and their six parents were evaluated for agronomic and quality. The experimental design used was a randomized complete block design with three replications. The experiment was conducted in the Cereals Institute of Thessaloniki during 2006 – 2007. The criteria applied were 1) the evaluation of F2 crosses 2) the superiority of the F2 over the mid – parent value 3) the superiority over the best – parent value 4) the superiority over the check cultivars network, that will determine the most promising F2 crosses, for fyrther selection. As far as yield is concerned 8F2 85 surpassed the mean yield of the total 15F2, 13F2 out yielded the mid parent and the six – parent mean. Two of the F2 populations yielded higher than the mid value of their parents significantly but none of the F2 surpassed significantly the best parent. The best F2 was ORFEAS*OROPOS which yielded significantly higher in three out of the four criteria applied. As long as check cultivars are concerned, YECORA - E had the highest contribution to the experimental error and the lowest coefficient of homeostasis. As far as the quality traits is concerned there were F2 populations which equaled the parents. This indicates that selection for both yield and quality might be feasible.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φαινοτυπική παραλλακτικότητα
F2 generation
F2 γενεά
Triticum aestivum
Phenotypic variance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-10T12:06:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)