Το "Εργαστήριο Ηλεκτρονικής": ανάπτυξη ηλεκτρονικού οδηγού εκμάθησης για εισαγωγική εργαστηριακή εξάσκηση στα ηλεκτρονικά

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
"Electronics Laboratory": development of an electronic training guide for introductory laboratorial practice in the field of electronics
Το "Εργαστήριο Ηλεκτρονικής": ανάπτυξη ηλεκτρονικού οδηγού εκμάθησης για εισαγωγική εργαστηριακή εξάσκηση στα ηλεκτρονικά

Βαρελάς, Ιωάννης Παναγιώτη

The aim of this thesis is to present the “Electronics Laboratory”, an electronic training guide for the undergraduate students of Physics and other relevant disciplines. The purpose of this guide is to help students with no previous experience in the electronics laboratory to learn about the main electronic parts and measurement devices used in a laboratory and to provide them with an appropriate technique for mastering the implementation of electronic circuits. The theoretical section of the thesis gives a classification of various training guides, while at the same time it specifies the main parameters used in the evaluation of training software. Following the same pattern, there is an analysis of presentation software, which constitutes a subclass of training software. The main multimedia authoring tools, like ToolBook are also presented, whereas there is a review of similar work in the field and of software previously developed which address training needs in all educational levels. Following the theoretical section of the thesis, the “Electronics Laboratory” software is exhaustively presented, namely the way the guide was organized, the designing philosophy behind its pages and the techniques used for the software building. Each page of the guide is thoroughly presented by both text and actual snapshots. The main electronic parts and measurement devices used for circuit implementation are presented in the first chapter of the guide. Breadboards, on which all electronic parts are placed for a successful circuit implementation, are presented in the second chapter, whereas in the third chapter there is a description of the procedure used in implementing three simple circuits: the simple rectifier, the voltage amplifier with npn transistor and the operational amplifier controlled by feedback.
Στην εργασία παρουσιάζεται το «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής», ένα λογισμικό παρουσίασης που δημιουργήθηκε για τους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Φυσικής καθώς και συναφών τμημάτων που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών. Σκοπός του είναι να τους βοηθήσει να γνωρίσουν τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία και όργανα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο και να τους παρέχει μια μεθοδολογία για την σωστή διαδικασία κατασκευής ενός κυκλώματος στο εργαστήριο. Αρχικά παρουσιάζεται μια κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται οι βασικοί άξονες αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού. Επίσης, αναλύονται τα λογισμικά παρουσίασης, που αποτελούν μια υποκατηγορία εκπαιδευτικού λογισμικού και παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία συγγραφής πολυμέσων, ένα εκ των οποίων είναι και το περιβάλλον ανάπτυξης «ToolBook». Στη συνέχεια, παρουσιάζονται παρόμοιες εργασίες και εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί προγενέστερα και καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης: από την Πρωτοβάθμια μέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής ανάλυσης, παρουσιάζεται διεξοδικά το «Εργαστήριο Ηλεκτρονικής», δηλαδή πώς οργανώθηκε όλο το λογισμικό, με ποια φιλοσοφία σχεδιάστηκαν οι σελίδες του αλλά και ποιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίησή τους. Φυσικά, στο κεφαλαίο αυτό αναλύεται το περιεχόμενο όλων των σελίδων που απαρτίζουν τον οδηγό (λογισμικό). Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των κύριων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βάσεις κατασκευής κυκλωμάτων, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης τριών γνωστών κυκλωμάτων: ο απλός ανορθωτής, ο ενισχυτής τάσης με τρανζίστορ npn και ο τελεστικός ενισχυτής με ανάδραση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Multimedia
Toolbook
Λογισμικό παρουσίασης
Presentation software
Authority tools
Εργαλεία συγγραφής πολυμέσων
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Ηλεκτρονικός οδηγός
Training software
Πολυμέσα
Electronic guide
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
Electronics laboratory

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-10T16:52:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)