Η διαρθρωτική μεταβολή στον "δείκτη μιζέριας" στις χώρες της Ευρωζώνης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The structural break to the "misery index" in the Eurozone
Η διαρθρωτική μεταβολή στον "δείκτη μιζέριας" στις χώρες της Ευρωζώνης

Καλαπούτη, Κλεονίκη Ιωάννη

Με θεωρητική βάση μια βιβλιογραφία σχετική με θέματα “δεικτών μιζέριας”, κοινωνικής ευημερίας και “δεικτών θυσίας”, συγκεντρώνονται στοιχεία για την ανεργία, τον πληθωρισμό και τον ρυθμό μεγέθυνσης του Α.Ε.Π. για 21 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) από το 1960 ως το 2007 με σκοπό την κατασκευή των κατά Okun και Barro “δεικτών μιζέριας”. Απομονώνοντας 12 ευρωπαϊκές χώρες της ευρωζώνης εξετάζεται η επίπτωση της εισαγωγής του ευρώ πάνω στον σταθερό όρο και την τάση των χρονολογικών σειρών των δύο “δεικτών μιζέριας” με τον έλεγχο εξωγενών διαρθρωτικών μεταβολών Phillips –Perron.Τα αποτελέσματα δείχνουν πως 8 από τις 12 χώρες της ευρωζώνης δέχονται διαρθρωτικές μεταβολές στους δύο “δείκτες μιζέριας” τους την χρονιά που εφαρμόστηκε το ενιαίο νόμισμα. Οι μεγάλες μαζί με τις μικρές χώρες βιώνουν μια βελτίωση της κοινωνικής τους ευημερίας, μέσω της μείωσης του σταθερού όρου των χρονολογικών σειρών των δύο “δεικτών μιζέριας”, και έναν απότομο επιχειρηματικό κύκλο, μέσω αύξησης της τάσης των χρονολογικών σειρών των εν λόγω δεικτών. Οι μεσαίες χώρες βιώνουν μια χειροτέρευση της κοινωνικής τους ευημερίας, λόγω αύξησης του σταθερού όρου των χρονολογικών σειρών των δύο “δεικτών μιζέριας”, και έναν ομαλό επιχειρηματικό κύκλο, λόγω μείωσης της τάσης των χρονολογικών σειρών των εν λόγω δεικτών.
Based on a bibliography relative to ΄΄misery indicators’΄΄, social welfare’s and sacrifice ratios’ issues, data about unemployment level, inflation and growth rate of GDP is collected for 21 OECD countries from 1960 until 2007 in order to construct the Okun’s and Barro’s ΄΄misery indicators΄΄. As we focus on 12 European countries of euro zone, we examine the consequences of euro’s adoption to the constant and trend component of the time series of the two types of ΄΄misery indicators΄΄, with a Phillips- Perron exogenous structural break test. The results show that 8 out of 12 countries of euro zone face a structural break to their ΄΄misery indicators’΄΄ time series the year when the single currency was adopted. Both the strong and the less strong countries take advantage of an improvement of their social welfare, through the reduction of the constant component of ΄΄misery indicators’΄΄ time series and also experience a vertical business cycle, through the trend component’s increase. The intermediate strong countries face a worsening of their social welfare because of the increase of constant component of time series of the ΄΄misery indicators΄΄ and also experience a smooth business cycle because of the reduction of the trend component of time series of the ΄΄misery indicators΄΄.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαρθρωτική μεταβολή
Onun misery index
Ο κατά Bano δείκτης μιζέριας
Bano misery index
Ο κατά Onun δείκτης μιζέριας
Structural break

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-11T14:01:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)