: Η επίδραση ενός προγράμματος παραδοσιακών χορών στην ικανότητα δυναμικής ισορροπίας ατόμων με νοητική υστέρηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
The effect of a Greek traditional training dance program on the dynamic balance ability of individuals with mental retardation (under the supervision of Dr. Tsimaras V
: Η επίδραση ενός προγράμματος παραδοσιακών χορών στην ικανότητα δυναμικής ισορροπίας ατόμων με νοητική υστέρηση

Γιαμουρίδου, Γενοβέφα Αριστείδη

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση ενός προγράμματος παραδοσιακών χορών στην ικανότητα δυναμικής ισορροπίας ατόμων με ΝΥ. Στη μελέτη συμμετείχαν 17 άτομα με ΝΥ, τα οποία φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο. Οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα, η ομάδα παρέμβασης (ΝΥ-Α) αποτελούνταν από 10 άτομα με ΝΥ (8 άρρενες και 2 θήλεις, IQ 52-67, ηλικίας 18.1+2.0 ετών. Στη δεύτερη (ΝΥ-Ε) ομάδα που αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου, συμμετείχαν 7 άτομα (6 άρρενες και 1 θήλυ με ΝΥ, IQ 50-65, ηλικίας 18.0+ 1.7 ετών. Ο ΔΝ των ατόμων με ΝΥ εκτιμήθηκε με το Stanford-Binet Intelligence Scale. Η ομάδα παρέμβασης (ΝΥ-Α) ακολούθησε πρόγραμμα παραδοσιακών χορών 16 εβδομάδων με συχνότητα 3 φορές/εβδομάδα και διάρκεια 45΄/συνεδρία. Η μέτρηση της ικανότητας δυναμικής ισορροπίας έγινε στο δάπεδο ισορροπίας της Lafayette σε χρονικά διαστήματα 30, 45 και 60 δευτερολέπτων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος παραδοσιακών χορών, η ομάδα παρέμβασης (ΝΥ-Α) παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση της ικανότητας δυναμικής ισορροπίας στα 30 sec (p<.01), 45 sec (p<.05) και 60 sec (p<.05). Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου (ΝΥ-Ε) δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές στην ικανότητα δυναμικής ισορροπίας μεταξύ των δύο μετρήσεων. Συμπεραίνεται ότι, τα άτομα με ΝΥ είναι ικανά να βελτιώσουν την ικανότητα δυναμικής ισορροπίας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε ένα δομημένο πρόγραμμα παραδοσιακών χορών.
The purpose of this study was to evaluate the influence of a Greek traditional dance training program on the dynamic balance ability of individuals with MR. A total of 17 male and female individuals participated in the present study. Ten individuals (8 male, 2 female) with mild or moderate MR (mean age 18.1+2.0 yr, IQ 52-67) and seven individuals (6 male, 1 female) with mild or moderate MR (mean age 18.0+ 1.7yr, IQ 50-65) who studied in special school were assigned to intervention and control groups, respectively. The IQ of the individuals with MR was estimated by the Stanford-Binet Intelligence Scale. Pre- and post- training exercise tests were performed to determine the dynamic balance ability. Dynamic balance ability was measured by means of a balance deck (Lafayette) in 30, 45 and 60 sec intervals. The intervention group underwent a 16-wk exercise program at a frequency of 3 times per week and for a duration of 45 min per season. Post-training results showed that the individuals with MR on the intervention group improved during treatment, from their baseline scores on dynamic balance measurements (30sec: p<.01, 45sec: p<.05, 60 sec: p<.05). The control group did not show any improvement between the two measurements. In conclusion, individuals with MR may be able to improve their dynamic balance ability when performing a systematic and well-designed Greek traditional dance training program.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χορός
Ικανότητα δυναμικής ισορροπίας
Νοητική υστέρηση
Dance
Mental retardation
Ability of dynamic balance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-12-18T12:51:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)