Μελέτη της αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες των θριπών Frankliniella occidentalis και Thrips tabaci

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Study of tolerance in high temperatures of two thrips species Frankliniella occidentalis και Thrips tabaci
Μελέτη της αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες των θριπών Frankliniella occidentalis και Thrips tabaci

Δαμασκηνού, Χριστίνα Ιωάννη

Mελετήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης και των ενήλικων δυο ειδών θριπών του Frankliniella occidentalis και του Thrips tabaci.Για το σκοπό αυτό, τα άτομα εκτέθηκαν σε μια σειρά υψηλών θερμοκρασιών από 30°C έως 42°C για δύο ώρες και στη συνέχεια καταμετρήθηκε η θνησιμότητα τους.Βρέθηκε ότι, η θνησιμότητα των ατόμων και των δύο ειδών ήταν ιδιαίτερα υψηλή σε θερμοκρασίες πάνω από 37,5°C για τα αυγά και τις προνύμφες πρώτου και δευτέρου σταδίου, πάνω από 38,5°C για νύμφες (prepupae και pupae) και πάνω από 36°C για τα ενήλικα.Μεταξύ των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης των δύο ειδών, οι προνύμφες και τα ενήλικα ήταν τα πλέον ευαίσθητα ενώ οι νύμφες οι πλέον ανθεκτικές. Η αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες των ατόμων των δυο διαφορετικών ειδών ήταν παραπλήσια, αν και φαίνεται ότι οι νύμφες είναι περισσότερο ανθεκτικές και για τα δύο είδη.Σε μια άλλη ομάδα πειραμάτων, ενήλικα θηλυκά του Frankliniella occidentalis εκτέθηκαν σε μια υψηλή θερμοκρασία (38°C) για διαφορετικά χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια μετρήθηκε η επιβίωση και ωοπαραγωγή. Βρέθηκε ότι, μετά από 32 ώρες έκθεσης σε 38°C τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν ιδιαίτερα υψηλά, ενώ ήταν μικρά μετά από 18 έως 28 ώρες έκθεσης.Επίσης, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες βρέθηκε ότι μπορεί να προκαλεί μείωση της ωοπαραγωγής. Συγκεκριμένα, μετά από έκθεση για 30 ώρες σε 38°C τα ενήλικα θηλυκά του Frankliniella occidentalis απέθεσαν σημαντικά μικρότερο αριθμό αυγών σε σχέση με άλλα άτομα που εκτέθηκαν για λιγότερες ώρες σε 38°C ή εκείνα που διατηρήθηκαν σε 25°C.Συμπερασματικά, φαίνεται ότι, η έκθεση των ατόμων δύο ειδών θριπών σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλεί υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και μείωση της ωοπαραγωγής. Τα αποτελέσματα αυτά, εάν επιβεβαιωθούν και με πειράματα υπαίθρου μπορεί να είναι χρήσιμα και να εξηγήσουν πληθυσμιακές μεταβολές που συμβαίνουν στη διάρκεια του θέρους και στα δύο είδη και να βοηθήσουν περαιτέρω στη λήψη ή όχι μέτρων αντιμετώπισης
It has been tested under laboratory conditions, the tolerance in high temperatures of different developmental stages and adults of two thrips species Frankliniella occidentalis and Thrips tabaci.Pre-imature stages of the two species were exposed in a series of high temperatures from 30°C to 42°C for two hours, and subsequently mortality percentages were determined.It was found that mortality percentages for eggs, first and second instar larvae were extremely high at temperatures higher than 37°C. Similarly for prepupae and pupae, at temperatures higher than 38,5°C and higher than 36°C for adults. For both species, larvae and adults were the most sensitive whereas pupae were the most tolerant to high temperatures. Individuals of both species exhibited a similar tolerance and it seems that for both species the pupae stage was the most tolerant.In another set of experiments, adult females of Frankliniella occidentalis were exposed in a high temperature (38°C) for different time periods and subsequently survival and fecundity were determine.Mortality percentages of exposure at 38°C were particularly high, whereas, after 18 to 28 hours of exposure percentages were relatively low. Yet, exposure at high temperature resulted in a lower egg production. More specifically, after hours of exposure at 38°C females of F. occidentalis laid a considerably lower number of eggs compared to the control females individuals that were exposed at 25°C.As a conclusion, it seems that short period exposure at high temperature of individuals of both thrips species might cause high percentages of mortality and reduction of egg production. These results if verified by additional field experiments may be useful and contribute to the knowledge of population fluctuations for both species occurring in the field under high summer temperatures and for their control.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Thrips tabaci
Αντοχή
Frankliniella occidentalis
Tolerance
Hihg temperatures
Υψηλές θερμοκρασίες
Survival
Fecundity
Επιβίωση
Ωοπαραγωγή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2009
2009-12-21T12:11:57Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)